20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L.nr 119) – zwanym dalej RODO, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie informuje, że:

1/ Rozporządzenie to ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku

2/ Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polfa” w Lublinie, 20 – 706 Lublin, ul.Śnieżyńskiego10, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000168842, posiadająca numer NIP 712-016-14-42 oraz numer REGON 001004589 , zwana dalej „Administratorem

3/ Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej na adres: spoldzielnia-polfa@wp.pl lub telefonicznie na nr 81- 525-78-08

4/ Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
– art.6 ust. 1. lit. a / RODO – zgody na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów – przy wstępowaniu w poczet członków spółdzielni,
– art.6 ust. 1. lit. b / RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
– art.6 ust. 1. lit. c / RODO – w celu realizacji postanowień zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
– art.6 ust. 1. lit. f / RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

5/ Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni przez S.M.”Polfa” pracownicy spółdzielni, podmioty gospodarcze, które dostarczają Administratorowi usługi.
Administrator będzie przekazywał dane osobowe tylko do podmiotów, które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania poufności danych oraz do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6/ Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celów zawartych w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” w Lublinie, dla których zostały one zgromadzone, uwzględniając potrzebę zachowania zgodności z zobowiązaniami zawartymi w umowach i wymaganiami prawnymi.

7/ Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści tych danych, do ich uzasadnionej korekty, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wnoszenia sprzeciwu.
W zakresie danych, które zostały przekazane na podstawie zgody na przetwarzanie danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli nie będzie to ograniczone przepisami prawa, Administrator niezwłocznie wykona żądanie, następnie bez zwłoki przekaże decyzję w zakresie wykonania żądania.

8/ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych ul. Stawki2, 00-193 Warszawa, w przypadku kiedy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie mogą – niezależnie od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania – naruszać ich podstawowych praw, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: