PROTOKÓŁ Nr 03/03/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 27.03.2023r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Maria Dyś – Administrator

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 27 lutego 2023 r.
  3. Dyskusja o rzeczowo – finansowym planie remontów na 2023 r. oraz podjęcie uchwały.
  4. Sprawy wniesione.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 27.02.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
A) Przyjęto plan finansowy na 2023 rok, podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę.
Na wniosek członków Rady Nadzorczej SM „Polfa”, plany remontowe w budynku Baśniowa 9 oraz Śnieżyńskiego 10 zostaną poddane konsultacji z mieszkańcami.
Zostały uszczegółowione plany remontowe i zakres prac.

B) Rada Nadzorcza SM „Polfa” przyjęła notatkę zawierającą informacje o wizji lokalnej budynków należących do Spółdzielni.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 24.04.2023r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony