20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 04/04/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 24.04.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska- Prezes SM Polfa
Izabela Wiśniecka- Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 27 marca 2023 r.
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji oraz funduszu remontowego za 2022 rok.
  4. Analiza zadłużeń – stan na 31 marca 2023 r.
  5. Powołanie komisji do spraw badania bilansu za 2022 r.
  6. Omówienie spraw bieżących oraz przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie – maj 2023 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie za I- szy kwartał 2023 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Sprawy wniesione.
  10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 27.03.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji oraz funduszu remontowego za 2022 rok.

Ad. 4.
Członkowie RN SM „Polfa” zapoznali się z aktualnym stanem zadłużenia członków SM „Polfa”.

Ad. 5.
Powołano komisję do spraw badania bilansu za 2022 r. W skład Komisji weszli członkowie RN SM „Polfa” w składzie: Maria Oleszek, Mateusz Lech, Tomasz Tarnowski.

Ad. 6.
Omówiono bieżące sprawy oraz stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie ustalono, że WZC odbędzie się dnia 24.05.2023 o godzinie 18.00 w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Ad. 7.
Podjęto uchwałę w sprawie premii dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie za I- szy kwartał 2023 r. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad. 8.
a. – Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie zwróciła się z prośbą do RN SM „Polfa” o udzielenie 2 dni urlopu w dniach 04.05 oraz 05.05 br. Urlop został udzielony.
b. – Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie wniosła o akces do szkoleń spółdzielczych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 08.05.2023r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /
podpis w oryginale

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /
podpis w oryginale

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: