20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 27.02.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Piotr Rakowski – Członek Zarządu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 30.01. 2023 r.
  3. Sprawy bieżące
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 30.01.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
A)
Zarząd SM Polfa przygotuje informację dla Rady Nadzorczej o najpilniejszych potrzebach remontowych. Członek Zarządu Piotr Rakowski zaproponował przeprowadzenie wizji lokalnej na osiedlach SM Polfa.

B)
Rada Nadzorcza SM Polfa poprosiła Zarząd o przygotowanie listy zadłużonych członków SM Polfa i wysokości ww. zadłużeń.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 27.03.2023r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /
podpis w oryginale

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /
podpis w oryginale

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: