20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 11/10/2023 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 16.10.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska
– Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

  1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2.  Podjęcie Uchwały w sprawie premii za III kw. dla Prezes Z-du
  3.  Sprawy bieżące
  4. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2.
Podjęto Uchwałę w sprawie premii za III kw. dla Prezes Zarządu SM Polfa.

Ad. 3.
a. – Prezes Z-du przedstawiła informację o konieczności powołania komisji, której zadaniem będzie stwierdzenie czy zalecenia w sprawie uporządkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Czeremchowej 18 pod względem sanitarnym zostały przez właściciela lokalu wykonane.
Do komisji z ramienia Rady oddelegowany został p. Mateusz Lech.
b. – Prezes Z-du poinformowała Radę o piśmie skierowanym przez p. XXXXXXXX – właściciela posesji sąsiadującej z naszymi zasobami – do Zarządu w sprawie wycięcia gałęzi przechodzących na jego posesję ze szpaleru tui znajdującego się na terenie SM Polfa. Prace pielęgnacyjne zlecone zostaną firmie ogrodniczej dającej gwarancję fachowego wykonania prac i zaplanowane są w okresie 17 – 19 października br. Wejście z pracami po stronie sąsiada uzgodnione będzie z właścicielem i wykonane w jego obecności.
c. – Prezes poinformowała Radę, że Zarząd przychylił się do propozycji pracowników aby dzień 13 listopada był dniem wolnym za 11-go.

W tym dniu biuro będzie czynne w godz.12:00 – 17:00, a dyżur pełnić będzie p. Prezes.

Ad.4
Zgodnie z ustaleniami członków Rady, kolejne spotkanie Rady Nadzorczej zostało wyznaczone na 20.11 br. na godzinę 18.30

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
podpis w oryginale
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: