20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 10/09/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 25.09.2023 r.W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący R.N.
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego R.N.
Mateusz Lech – Członek R.N.
Elżbieta Burek – Członek R.N.

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 19 września 2023 r.
  2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
    – planu kosztów Zarządu na 2024r,
    – planu kosztów eksploatacji na 2024r,
    – zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na 2024 r.
  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.

 

Ad. 1.
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 19.09.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 2.
Rada ponownie przeanalizowała propozycje planów gospodarczych na 2024rok uwzględniający wniesione przez Radę na poprzednim posiedzeniu poprawki.
Po stwierdzeniu poprawności wprowadzonych korekt Rada w głosowaniu jednogłośnie podjęła następujące Uchwały:
– Uchwała nr 15/09/2023 w sprawie planu kosztów Zarządu na 2024r z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024r
– Uchwała nr 16/09/2023 w sprawie planu kosztów eksploatacji na 2024r.z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024r
– Uchwała nr 17/09/2023 w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.

Szczegółowe pozycje kosztów stanowią załączniki do Uchwał.

Ad. 3.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 16.10.br na godz. 18:30

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
podpis w oryginale /
Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: