20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 01/01/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 30.01.2023 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN

Informacji udzielała:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 19 grudnia 2022 r.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie regulacji płacy zasadniczej Prezes Z-du SM Polfa Lublinie.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 19 grudnia 2022 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Rada Uchwałą nr 1/01/2023 zatwierdziła wzrost płacy zasadniczej brutto dla Prezes SM Polfa o 10% – zgodnie z obowiązującym na br. planem funduszu płac. Uchwała obowiązuje od stycznia br.

Ad. 4.
a. – Prezes SM Polfa poinformowała Radę Nadzorczą o środkach pozyskanych z lokaty prowadzonej w okresie od 06.2022 r. do 31.12.2022 r..

b. – Prezes SM Polfa została poinformowana o uszkodzeniach zamków w drzwiach lokali z powodu mrozu, oraz potrzeby ich naprawienia.

c. – Rada Nadzorcza ustosunkowała się do protestacyjnego pisma opracowanego przez S.M. „Ułan” w Lublinie w sprawie wysokości opłat za ogrzewanie lokali. Rada Nadzorcza nie udzieliła poparcia ww. pisma. Zastrzeżenia budzi głównie fakt, że protest nie ma konkretnego adresata, a odpowiedzialne instytucje otrzymują jedynie „do wiadomości”. Poza tym treść jest zbyt ogólnikowa.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 27.02.2023 r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /
podpis w oryginale

Przewodniczący RN
/Piotr Krawczak /
podpis w oryginale

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: