20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 09/09/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 19.09.2023 r.W posiedzeniu uczestniczyli:
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Katarzyna Bartoszcze – Członek Zarządu SM Polfa
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM Polfa
Izabela Wiśnicka – Księgowa SM Polfa
Maria Dyś – Administrator Spółdzielni


Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2023 r.
  3.   Podjęcie Uchwał w sprawach:
     –  korekty planu kosztów zarządu na 2023 r.
     –  korekty planu kosztów eksploatacji na 2023 r.
  4.   Analiza planu gospodarczego na 2024rok,
  5.   Sprawy bieżące i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.


Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 28.08.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3.
a. – Pani księgowa przedstawiła wniosek Zarządu w sprawie korekty planów kosztu Zarządu na 2023 r w związku z wyższą niż zaplanowano kwotą za przeprowadzenie lustracji ustawowej – ze względu na okres pandemiczny lustracja obejmuje ostatnie sześć lat, a nie trzy, jak przewiduje ustawa.
W związku z powyższym podjęto Uchwałę nr 13/08/2023 w sprawie korekty planów kosztów Zarządu na 2023 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie

b. – Został przedstawiony wniosek w sprawie korekty kosztów eksploatacji na 2023 r. Zmiana wynikała z korekty planu kosztów zarządu oraz wzrostu kosztów za odpady komunalne od miesiąca lipca. Zmianie uległa też stawka odpisu na fundusz remontowy w budynku Śnieżyńskiego 6, z kwoty 2 zł/mkw na kwotę 3zł/mkw od sierpnia 2023 r. Wysokość stawki na odpis została uzgodniona przez Zarząd ze wszystkimi mieszkańcami tej nieruchomości.
Podjęto jednogłośnie Uchwałę nr 14/08/2023


Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM „Polfa” przeprowadziła analizę planu gospodarczego na 2024rok przedstawionego przez Zarząd spółdzielni. Po analizie Rada Nadzorcza ustaliła wzrost wynagrodzenia w kosztach Zarządu na poziomie 7%. Obniżono również proponowane wzrosty stawek odpisu na fundusz remontowy we wszystkich nieruchomościach poza Śnieżyńskiego 6.


Ad.5
Nie wniesiono żadnych spraw.


Ad.6

Zgodnie z wcześniej podjętą decyzją w celu zatwierdzenia planów gospodarczych uwzględniające zalecenia Rady, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zostało wyznaczone na 25.09 br o godzinie 18.30


Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
podpis w oryginale /
Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak /

 

.

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: