20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 08/08/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 28.08.2023 r.W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:

Grażyna Kowalczewska- Prezes SM Polfa
Izabela Wiśnicka – Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 24 lipca 2023 r.
  3. Korekta planu kosztów eksploatacji na 2023 rok – podjęcie Uchwały.
  4. Analiza rozliczenia kosztów za I półrocze br. – podjęcie Uchwały.
  5. Wybór pełnomocnika za zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej – podjęcie Uchwały.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Sprawy wniesione.
  8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.


Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 24.07.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.
Podjęto Uchwałę w sprawie korekty planu kosztów eksploatacji na 2023 rok. Uchwała nr.10/08/2023 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM „Polfa” przeprowadziła analizę rozliczenia kosztów za I półrocze br.
Uchwała nr 11/08/2023 została podjęta jednogłośnie.

Ad.5
Rada Nadzorcza SM „Polfa” podjęła Uchwałę nr.12/08/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnika za zjazd przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej. Pełnomocnikiem została wybrana jednogłośnie członkini RN pani Maria Oleszek.

Ad.6

  1. Prezes poinformowała Radę, że z RZRSM w Lublinie została podpisana umowa w sprawie lustracji SM Polfa. za ostatnie 5 lat. Lustracja rozpocznie się 18.09 br.
  2. Prezes SM Polfa poinformowała Radę o wzięciu udziału w nieodpłatnym szkoleniu dla Zarządców Nieruchomości organizowanym cyklicznie przez Polski Instytut Rozwoju Rynku.

Ad.7
Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad.8
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 19.09.2023r. na godz. 18.30. Posiedzenie poświęcone będzie analizie planów gospodarczych na 2024 r. zaproponowanych przez Zarząd. Przewiduje się termin drugiego posiedzenia w dniu 25.09.br.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: