20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 07/07/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 24.07.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska- Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 26 czerwca 2023 r.

  3. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zakresu prac remontowych oraz wysokości odpisu na fundusz remontowy  dla nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego 6.

  4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania premii za II kwartał 2023 r dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej

  5. Sprawy bieżące i wniesione

  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.

 

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 26.06.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Podjęto Uchwałę nr.8/07/2023 w sprawie ustalenia zakresu prac remontowych oraz Uchwałę nr 7/07/2023 dot. wysokości odpisu na fundusz remontowy  dla nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego 6.

Ad. 4.
Podjęto Uchwałę nr 9/07/2023 w sprawie przyznania premii za II kwartał 2023 r dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Ad.5
Prezes omówiła sprawy związane z pracami remontowymi zaplanowanymi na rok bieżący.

Ad.6
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 28.08.2023r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN

/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN

/ Piotr Krawczak /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: