20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 06/06/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.06.2023 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RNInformacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska- Prezes SM Polfa


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 8 maja 2023r.

  3. Podjęcie Uchwały w sprawie korekty planu kosztów eksploatacji w 2023 r.

  4. Sprawy bieżące.

  5. Sprawy wniesione.

  6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

 

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 08.05.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.
Podjęto uchwałę w sprawie korekty planu kosztów eksploatacji w 2023 r.

 

Ad. 4.

  1. Prezes SM „Polfa” poinformowała Radę Nadzorczą o uchwale Rady Miasta w sprawie wzrostu stawek za wywóz nieczystości. Nowe stawki wzrosły do 29.50 zł za osobę oraz do 59.00 zł za śmieci niesegregowane od gospodarstwa domowego.

  2. Prezes SM „Polfa” poinformowała Radę Nadzorczą o rozpoczęciu remontu dachu w nieruchomości Czeremchowa 12.

  3. Zarząd SM „Polfa” podjął decyzję o zakupie i zainstalowaniu centrali telefonicznej w budynku administracji w celu sprawniejszej obsługi mieszkańców.

  4. Prezes „SM Polfa” poinformowała Radę Nadzorczą o spotkaniu z mieszkańcami nieruchomości Śnieżyńskiego 6 w sprawie ustalenia harmonogramu remontów ww. budynku.

Ad.5
Przewodniczący RN Piotr Krawczak wniósł o powołanie komisji mającej na celu sprawdzenie przyczyny niedogrzania mieszkania w nieruchomości Czeremchowej 18.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 24.07.2023r. na godz. 18.30.


Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: