20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 05/05/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 08.05.2023 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa
Izabela Wiśniecka – Księgowa SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 24 kwietnia 2023 r.
  3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” za 2022 rok.
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

 

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 24.04.2023 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przygotowano sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” za 2022rok. Sprawozdanie zastanie przedstawione do zatwierdzenia na Walnym zaplanowanym na dzień 24 maja br.

Ad. 4.
Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej na 26.06.2023r.na godzinę 18.00

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
/ Piotr Krawczak /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: