PROTOKÓŁ Nr 10/09/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.09.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak - Przewodniczący RN
Maria Oleszek - Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski - Członek RN
Mateusz Lech - Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska - Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN SM Polfa w Lublinie z dnia 9 września 2022r.
 3. Przyjęcie uchwał:
  - w sprawie darowizny na rzecz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
  - w sprawie Planu kosztów Zarządu SM Polfa w Lublinie za rok 2023
  - w sprawie Planu kosztów eksploatacji na rok 2023
  - w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na rok 2023
 4. Sprawy bieżące
 5. Sprawy wniesione
 6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie, wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków SM Polfa w Lublinie przyjęli protokół z posiedzenia RN SM Polfa w Lublinie z dnia 9 września 2022 r.

Ad. 3.
Członkowie RN SM Polfa w Lublinie uczestniczący w posiedzeniu zapoznali się z nowymi wersjami planów kosztów zarządu, eksploatacji oraz zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na 2023 rok, uwzględniające decyzję Rady Nadzorczej SM Polfa o włączeniu finansowania części kosztów w 2023 roku z nadwyżek przychodów z lat poprzednich. Po analizie otrzymanych materiałów członkowie RN przystąpili do głosowania.

Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwały:
- nr 11/09/2022 w sprawie darowizny na rzecz Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie - uchwała została podjęta jednogłośnie.
- nr 12/09/2022 w sprawie Planu kosztów Zarządu SM Polfa w Lublinie za rok 2023 - uchwała została podjęta jednogłośnie.
- nr 13/09/2022 w sprawie Planu kosztów eksploatacji na rok 2023 - uchwała została podjęta jednogłośnie.
- nr 14/09/2022 w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych na rok 2023 - uchwała została podjęta jednogłośnie.


Ad. 4.

Główna księgowa Pani Izabela Wiśniecka przekazała informację o zmianie stawek opłat za media (gaz oraz centralne ogrzewanie) w IV kwartale 2022 r.

Ad. 5.
Pani Maria Oleszek wniosła sprawę zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN SM Polfa w Lublinie w związku z częstym podnoszeniem płacy minimalnej od której uzależniona jest jego wysokość.
RN SM Polfa w Lublinie rozpatrzy ten wniosek przed Walnym Zgromadzeniem Członków SM Polfa w Lublinie w 2023 r, co spowoduje ewentualne zmiany statucie SM Polfa w Lublinie.
Pani Maria Oleszek zwróciła również uwagę na konieczność dokonania „przeglądu” obowiązujących regulaminów SM Polfa w Lublinie.
Piotr Krawczak zwrócił uwagę na konieczność naprawy grzejnika co w III klatce nieruchomości Czeremchowa 18.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 17.10.2022r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony