PROTOKÓŁ Nr 11/10/2018 / zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.10.2018 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia RN w dn. 13.09.2018r. oraz w dn. 24.09.2018r.
  4. Omówienie rzeczowego planu remontów na 2019 rok – podjęcie uchwały.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezes Zarządu.
  7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 i 2.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
3.1. Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 9/09/2018 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 13.09.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.
3.2. Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 10/09/2018 z posiedzenie Rady Nadzorczej w dn. 24.09.2018r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.
4.1. Prezes Zarządu przedstawiła rzeczowy plan remontów na 2019 rok w poprawionej wersji. Rada Nadzorcza wniosła zastrzeżenia do ujętego w Planie zakresu remontów budynków nr 12 i 18 przy ul. Czeremchowej (malowanie elewacji tylko 2 ścian w każdym z budynków – od ulicy) i zasugerowała przesunięcie remontu elewacji do roku 2020, tj. do czasu zgromadzenia wystarczających środków dla przeprowadzenia przedmiotowego remontu w 2 etapach w kolejnych latach: 2020 i 2021. Rada zasugerowała, aby w 2019 roku dokonać jedynie bieżących remontów, w tym balkonów, przy jednoczesnej weryfikacji konieczności przedmiotowych remontów, na co zwróci uwagę P. K. Głaszcz.
4.2. P. K. Głaszcz zawnioskował o uzupełnienie katalogu remontu przy ul. Śnieżyńskiego 10 o oświetlenie dojazdu do garaży.
4.3. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 16/10/2018 w sprawie zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2019 rok.

Ad. 5.
5.1. Rada zapoznała się z informacją złożoną przez P. Prezes o stopniu realizacji remontów
w 2018r.
5.2. Rada przeanalizowała stan odpowiedzi na skargę P.xxxxxxxxx odnośnie zawyżonych opłat za CO. Rada wskazała, aby Zarząd uzupełnił przygotowaną odpowiedź o wyniki odczytów z podzielników i weryfikacji wysokości opłat w lokalach sąsiednich.
5.3. Prezes Zarządu poinformowała Radę o wynikach zebrania z mieszkańcami bloku przy ul. Czeremchowej 18 odbytego w dn. 24.09.2018r. Zebrani wyrazili zgodę na zlecenie firmie Techem odczytu i rozliczania opłat za CO.
5.4. Prezes Zarządu zgłosiła wniosek o urlop wypoczynkowy w dniach 26.10.2018r. – 02.11.2018r.

Ad. 6.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 17/10/2018 w sprawie przyznania Prezes Zarządu premii za III kwartał 2018 roku w wysokości 10 % uposażenia.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady, P. P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 22.11.2018r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

 

Lublin ul. Śnieżyńskiego 10
Telefon kontaktowy: 81 525 78 08

Copyright Spółdzielnia Mieszkaniowa "POLFA" Lublin
powrót do góry strony