20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 26.02.2024 r.W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes SM Polfa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku,
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie Regulaminu Zarządu SM,
  4. Sprawy bieżące i wniesione,
  5. Wstępne ustalenie terminu następnego posiedzenia.Ad 1.
Przyjęto porządek posiedzenia.

 

Ad 2.
Zatwierdzono protokół nr 1/01/2024 z poprzedniego posiedzenia.

 

Ad 3.
Przeanalizowano treść przygotowanego przez Zarząd i parafowanego przez Radcę Regulaminu Pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa”. Do zapisów Regulaminu nie wniesiono zastrzeżeń.
Podjęto – jednogłośnie Uchwałę nr 2/02/2024 zatwierdzającą Regulamin Pracy Zarządu SM „Polfa” w Lublinie.

 

Ad 4.

  1. Prezes SM Polfa przedstawiła Radzie Nadzorczej informacje na temat planowanych przetargów na przeglądy techniczne ( roczny budowlany i 5-cio letni elektryczny) oraz prace remontowe wstępnie przewidziane do realizacji w 2024 r.
  2. Prezes SM Polfa poinformowała RN , że zabezpieczone środki funduszu remontowego są niewystarczające do przeprowadzenia wszystkich oczekiwanych remontów. Zatwierdzenie ostatecznego zakresu prac będzie wymagało głębszej niż dotychczas analizy potrzeb i możliwości finansowych.
  3. Prezes SM Polfa poinformowała o przebiegu spotkania z władzami MPWiK, na które zaproszeni zostali prezesi lubelskich spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządcy spółek zarządzających. Na spotkaniu przedstawiono zarówno sprawy finansowe, jak i strategię działania na najbliższy okres. Omówiono także nakaz Dyrektywy Unijnej w sprawie opracowania nowych zasad badania wody ( także pod kątem terrorystycznym).

 

Ad 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie zdalne Rady na 25.03.2024r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
podpis w oryginale
/ Mateusz Lech/

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak/

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: