20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 01/01/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 23.01.2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN

Informacji udzielał:
Piotr Rakowski – Członek Zarządu
Izabela Wiśniecka- Księgowa SM Polfa


Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Podjęcie Uchwały w sprawie regulacji płacy zasadniczej dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie zgodnie z zatwierdzonym funduszem płac.

  4. Sprawy bieżące i wniesione.

  5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia


Ad 1.
Przyjęto porządek posiedzenia


Ad 2.
Zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

Ad 3.
Podjęto Uchwałę nr 1/01/2024 w sprawie regulacji płacy zasadniczej dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie zgodnie z zatwierdzonym na 2024rok funduszem płac.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.


Ad 4.
Nie wniesiono żadnych spraw.


Ad 5.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie zdalne Rady na 26.02.2024r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
podpis w oryginale
/ Mateusz Lech/

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: