20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 9/09/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 19.09.2022r.


Obecni na posiedzeniu:

Członkowie RN:
Piotr Krawczak
Elżbieta Burek
Maria Oleszek
Tomasz Tarnowski
Mateusz Lach

W posiedzeniu uczestniczyli:

Krzysztof Głaszcz – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ukonstytuowanie składu Rady Nadzorczej.
  3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 29.08.2022 r.
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Pan Krzysztof Głaszcz – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków SM POLFA, odbytego w dn. 09.09.2022r. Przedstawił porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany.


Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej POLFA w dniu 9 września 2022 r. dokonali (w głosowaniu jawnym oraz jednogłośnie) wyboru P. Piotra Krawczaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie oraz pozostałego składu Prezydium Rady.
P. Piotra Krawczaka na Przewodniczącego RN SM Polfa w Lublinie
P. Marii Oleszek na Z-cę Przewodniczącego RN SM Polfa w Lublinie
P. Mateusza Lecha na Sekretarza RN SM Polfa w Lublinie

Podjęto Uchwałę Nr 10/09/2022.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady P. Piotr Krawczak odczytał Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 29.08.2022r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 26.09.2022r. na godz. 18.30

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: