20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 8/08/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie
z dnia 29.08.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa
Piotr Rakowski – Członek Zarządu

Porządek obrad:

  1.    Przyjęcie porządku obrad.
  2.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 25 lipca 2022 r.
  3. Omówienie stanu zadłużenia (czynsze) członków SM Polfa w Lublinie – do lipca 2022 r.
  4.   Podjęcie Uchwał w sprawie:
    a/   zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji nieruchmości za I półrocze 2022 r
    b/   zmiany planu kosztów eksploatacji nieruchomości na 2022 r
  5.    Omówienie przez Panią Mecenas materiałów na Walne Zgromadzenie Członków SM Polfa w Lublinie w dniu 2022-09-09
  6.    Sprawy wniesione.

Ad. 1.
Przyjęto porządek obrad.

Ad. 2.
Zatwierdzono Protokół nr 7/07/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 25 lipca 2022 r.

Ad. 3.
Przyjęto informację o stanie zadłużenia (czynszowego) członków SM Polfa w Lublinie.
Nie stwierdzono nieprawidłowego działania Administracji SM Polfa w Lublinie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwały:
– nr 9/08/2022 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji nieruchomości za I półrocze 2022 r – uchwała została podjęta jednogłośnie.
– nr 8/08/2022 w sprawie zmiany kosztów eksploatacji nieruchomości na 2022 r – uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.
Pani Mecenas omówiła treść materiałów przygotowanych do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie w dniu 9 września 2022 r.
Podobnie Pani Prezes przedstawiła stan przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie w dniu 9 września 2022 r.
Informacje zostały przyjęte.


Ad. 6.

Członkowie RN SM Polfa w Lublinie poprosili o przygotowanie informacji na temat zaawansowania wykonania planowanych remontów za I półrocze 2022 r.

Na tym Protokół zakończono.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: