20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 7/07/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie
z dnia 25.07.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa
Piotr Rakowski – Członek Zarządu

Porządek obrad:

  1.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 27 czerwca 2022 r.

  2. Podjęcie Uchwały w sprawie premii za II kw. 2022 r dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie.

  3.  Dyskusja nad przygotowaniem Walnego Zgromadzenia członków SM Polfa w Lublinie.

  4. Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.

  5. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Zatwierdzono Protokół nr 6/06/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 27 czerwca 2022 r.

Ad. 2.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 7/07/2022 w sprawie premii za II kw. 2022 r dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 3.
Omówiono materiały na Walne Zgromadzenie Członków SM Polfa w Lublinie oraz przyjęto Sprawozdania z działalności w latach 2019-2021 , a także zaakceptowano termin Walnego na 9 września 2022 r. godz 17:00
Rada akceptuje propozycje Zarządu aby przygotowane dla wszystkich członków Spółdzielni materiały na Walne – w formie Informatora sfinansować z uzyskanych odsetek od lokat.

Ad. 4.
Rada przyjęła do wiadomości i zaakceptowała sprawozdanie finansowe SM Polfa w Lublinie za 2021 r.
Na tym Protokół zakończono.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 29 sierpnia 2022 r.

Sekretarz RN
/podpis w oryginale/
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: