20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie
z dnia 27.06.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa
Piotr Rakowski – Członek Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 30 maja 2022 r.
  2. Wniosek Zarządu SM Polfa w Lublinie w sprawie przesunięcia środków na zwiększenie funduszy w pozycji „Konserwacja” dla nieruchomości nr. 1, osiedle Rogatka Warszawska – podjęcie Uchwały.
  3. Powołanie komisji do sprawy badania finansowego za 2021r – podjęcie Uchwały.
  4. Omówienie wytycznych do sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie za lata 2019 – 2021.
  5. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Zatwierdzono Protokół nr 5/05/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 30 maja 2022 r.

Ad. 2.
Zarząd SM Polfa w Lublinie na posiedzeniu w dniu 13 czerwca br analizował ofertę p. Grymuzy dotyczącej demontażu bezużytecznych wodomierzy służących w przeszłości za podzielniki kosztów ciepła.

Temat ten wielokrotnie sygnalizowany był przez mieszkańców jako bardzo uciążliwy – szczególnie nocą. Zarząd SM Polfa w Lublinie (po kolejnym zgłoszeniu) zajął stanowisko, że należy (pilotażowo) dokonać demontażu w najbardziej uciążliwych 2 dwóch pionach tj. w III i IV kl. Schodowej budynku Czeremchowa 12. Koszt wg przedstawionej kalkulacji wynosić będzie ok. 2 500zł.

Ponieważ nieruchomość nie zabezpiecza wystarczających środków, dlatego Zarząd SM Polfa w Lublinie wnioskuje o przesunięcie brakującej kwoty z rezerwy na działalności GZM w tej nieruchomości.
W załączeniu do Uchwały przedstawione jest rozliczenie finansowe (uwzględniające także wykorzystanie części rezerwy w planach na 2022 r), które na dzień 31 grudnia 2021 r wynosi
15 078,80zł

Na podstawie złożonego wniosku oraz uzyskanych od Zarządu SM Polfa w Lublinie dodatkowych informacji, Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr. 05/06/2022 zatwierdzającą przesunięcia środków na zwiększenie funduszy w pozycji „Konserwacja” dla nieruchomości nr. 1, osiedle Rogatka Warszawska.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wniosek Zarządu oraz zestawienie rzeczowo – finansowe w formie tabeli stanowią załącznik nr.1 do Uchwały nr. 05/06/2022.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 06/06/2022 powołującą Komisję w sprawie badania finansowego za 2021 r.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.
Ponieważ Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie ustaliła wstępny termin Walnego Zgromadzenia członków SM Polfa w Lublinie na początek września 2022 r, to wszystkie
materiały powinny być przygotowane i zatwierdzone w lipcu 2022 r, również ze względu na przyjętą opcję dostarczenia do skrzynek pocztowych członków Spółdzielni materiałów na Walne Zgromadzenie członków SM Polfa w formie biuletynu.

Na tym Protokół zakończono.

Termin następnego posiedzenia ustalono w drugiej połowie lipca 2022 r.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: