20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2022

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie
z dnia 30.05.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 25 kwietnia 2022 r.
  2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SM Polfa w Lublinie w sprawie korekty rzeczowego planu remontów – podjęcie stosownej Uchwały.
  3. Sprawy bieżące oraz tematy wniesione przez członków Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie

Ad. 1.
Zatwierdzono Protokół nr 4/04/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Ad. 2.
Na podstawie złożonego wniosku oraz uzyskanych od Zarządu SM Polfa w Lublinie informacji, Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 04/05/2022 zatwierdzającą korektę rzeczowo – finansowego zakresu remontów.
Podjęta jednogłośnie.
Zestawienie rzeczowo – finansowe w formie tabeli oraz wniosek Zarządu stanowią załącznik nr.1 do Uchwały nr.04/05/2022.

Ad. 3.
– Prezes poinformowała, że zgodnie z harmonogramem trwają prace remontowe balkonów na bud Farmaceutyczna 4, zapoznała również Radę z pismem skierowanym do Spółdzielni przez mieszkańców 2 klatki schodowej bud. Farmaceutyczna 4 ( podpisało 6os.) z prośbą o ujęcie w zakresie prac remontu ich balkonów ( dodatkowe uzasadnienie do wniosku Z-du).

– Prezes poinformowała Radę o terminie oraz tematyce szkoleń w ramach 20-go Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, które odbywać się będzie w Lublinie w dniach 24 – 25 czerwca br. Rada akceptuje udział Prezes w tym wydarzeniu. Informacja dot. Kongresu w załączeniu do protokołu.

– Wobec uchylenia kolejnych obostrzeń covidowych Rada przychyla się do przeprowadzenia Walnego w trybie stacjonarnym. Ponieważ zatwierdzane będą sprawozdania za 3 lata Prezes zaproponowała aby na wzór innych spółdzielni przygotować – w formie biuletynu, sprawozdania za te lata i dostarczyć wszystkim mieszkańcom. Byłby to argument ( po zgłoszeniu z sali wniosku formalnego) aby nie czytać tych sprawozdań, a od razu przejść do głosowań. W celu uniknięcia kosztów należało by znaleźć sponsorów, którzy za umieszczenie swej reklamy pokryją koszty wydruku.

Dyskutowano również nad odpowiednim terminem, padły dwie propozycje : pierwsza propozycja Zarządu to 3 września (sobota), drugą zaproponowali członkowie Rady to 2 dni robocze. Ostateczny termin ustalony zostanie na następnym posiedzeniu.

Na tym Protokół zakończono.

Termin następnego posiedzenia ustalono po 20 czerwca 2022 r.

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: