20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2022 – zanonimizowany

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie – w trybie zdalnym
z dnia 25.04.2022 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Katarzyna Bartoszcze – Członek Zarządu
Piotr Rakowski – Członek Zarządu
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 29 marca 2022 r.
 2.   Analiza i zatwierdzenie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz funduszu remontowego w 2021 r dla SM Polfa w Lublinie – podjęcie Uchwały.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie premii za I kw. 2022 r dla Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie.
 4. Sprawy bieżące, takie jak:
  –  zaawansowanie prac przy wymianie wodomierzy
  –  zgłoszenia potrzeb remontowych przez mieszkańców (nie ujęte w zakresie planowanych prac),
  –  info o wyborze technologii remontu dachów w świetle złożonych ofert oraz możliwości finansowania.
 5. Przedyskutowanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie – przygotowanie sprawozdań Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie za lata 2019, 2020 i 2021.
 6. Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie.

 

Ad. 1.
Zatwierdzono Protokół nr 3/03/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego zdalnie w dniu 29 marca 2022 r.

Ad. 2.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 02/04/2022 zatwierdzającą przedstawione (w załączeniu ) zestawienie poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego w 2021 r dla SM Polfa w Lublinie.
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 03/04/2 w sprawie przyznania Prezes Zarządu Pani Grażynie Kowalczewskiej premii za I kwartał 2022 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 4.
Zarząd SM Polfa w Lublinie przedstawił informacje na temat:
– konieczności wymiany wodomierzy przy ul. Farmaceutycznej oraz rozważenie wypowiedzenia umowy na konserwację instalacji z firmą LPEC ze względu na zbyt mały zakres świadczonych usług.
– kontynuacji remontu balkonów w nieruchomości przy ul. Farmaceutycznej nr 4 przez dotychczasowego wykonawcę i na warunkach finansowych z 2022 r.
– mieszkańcy nieruchomości przy ul. Czeremchowej 12 i 18 zgłaszają konieczność wykonania remontów balkonów – Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie sugeruje dokonanie weryfikacji stanu technicznego „balkonów”.
– mieszkańcy nieruchomości przy ul. Baśniowej 9 zgłaszają chęć wykonania szlabanu parkingowego (w miejsce istniejącej bramy) ograniczającego możliwość wjazdu na teren – Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie sugeruje zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w/w nieruchomości i omówienia tematu.
– wyboru technologii naprawy dachów na osiedlu Rogatka Warszawska oraz wyłonienia wykonawcy.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie sugeruje sprawdzenie referencji potencjalnych wykonawców.

Ad. 5.
Ustalono wstępny termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SM Polfa w Lublinie na początek września 2022 r.

Na tym Protokół zakończono.

Termin następnego posiedzenia ustalono na 30 maja 2022 r.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: