20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/02 /2022 – zanonimizowany

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie – w trybie zdalnym
z dnia 29.03.2022 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 25 lutego 2022 r.
  2. Sprawy bieżące przedstawione przez Zarząd SM Polfa w Lublinie.
  3. Tematy wniesione przez Członków Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie


Ad. 1.

Zatwierdzono Protokół nr 2/02/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego zdalnie w dniu 25 lutego 2022 r.

Ad. 2.
– Analiza stanu zadłużenia na dzień 28 lutego br oraz działań windykacyjnych Sp-ni,

Przyjęto informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie, że wszystkie sprawy po prawomocnych wyrokach są przedmiotem egzekucji komorniczej. Z chwilą złożenia wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji następuje przerwanie biegu przedawnienia a więc żadna ze spraw będąca przedmiotem egzekucji nie uległa przedawnieniu ponieważ przedawnienie nie biegnie

– Przyjęto informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie o akceptacji wysokości zaliczek na co, które zaproponowane zostały na podstawie zużycia ciepła oraz w oparciu o Komunikat LPEC zawierający nowy taryfikator ,

– Przyjęto informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie o realizacji oferty firmy Budrex na remont tarasu (kontynuacja) oraz balkonów w os. Al.Kraśnicka.

– Rozpoczęto (1-szy termin) wymiany wodomierzy – zgodnie z Umową zawartą z firmą ISTA – osiedle Al. Kraśnicka

– Do Zarządu SM Polfa w Lublinie wpłynęły prośby o zamontowanie kamer monitoringu. Jako powód podano przypadki spuszczania powietrza z kół samochodów parkujących na posesji Baśniowa 9 oraz notoryczne zakłócanie spokoju w okolicach gabinetu stomatologicznego (np. uderzanie w drzwi gabinetu) i uszkadzanie samochodów poprzez rysowanie karoserii.
Zarząd SM Polfa w Lublinie zajął stanowisko, że ze względów finansowych oraz formalnych (np. RODO) nie ma możliwości zainstalowania pełnego monitoringu.

– Gospodarze rejonów wykonali już najważniejsze prace związane z porządkami wiosennymi np grabienie trawników, przycięcie krzewów

Ad. 3.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie sugeruje organizację w najbliższym możliwym terminie  Walnego Zgromadzenia członków SM Polfa.

Na tym Protokół zakończono.

Termin oraz tryb następnego posiedzenia zostanie ustalony po 10 maja 2022 r.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: