20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2022/zanonimizowany/

z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie – w trybie zdalnym
z dnia 25.02.2022 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 27 stycznia 2022 r.
  2. Informacja Zarządu o stanie zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych na dzień 30 grudnia 2021r.
  3. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Zatwierdzono Protokół nr 1/02/2022 z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego zdalnie w dniu 27 stycznia 2022 r.

Ad. 2.
Informację o stanie zadłużenia przesunięto na posiedzenie w m-cu marcu 2022 r.

Ad. 3.
Przyjęto informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie dot spraw bieżących.
Zarząd odbył posiedzenie stacjonarne w dniu 14 lutego.

– Rozliczona została energia elektryczna w garażach za 2021r., – Rozliczono zużycie gazu za okres 1.07.21 – 31.12.21r w budynkach Farmaceutyczna 4, Śnieżyńskiego 8 i 10 , – Rozliczono zużycie wody za okres od 1.07.21 do 31.12.21r w całych zasobach, – W budynku Baśniowa 9 ( rozliczenie z m2 pow. uż.) rozliczono koszty ciepła na centralne ogrzewanie za 2021r. Pozostałe budynki oczekują na rozliczenie przez firmę ISTA.

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – Dz.U. z dn. 27 stycznia 2022r, poz 196 , od 1 lutego została obniżona do 5% stawka VAT na energię cieplną, wobec powyższego zostały skorygowane opłaty eksploatacyjne dla lokali użytkowych.

Realizując Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r – Dz.U. z dn. 28 stycznia, poz 212 – zgodnie z podanym wzorem złożono Oświadczenie Odbiorcy Paliw Gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego. Niniejsze Oświadczenie dotyczy budynków posiadających gazomierz zbiorczy.

Do Wydz Ochrony Środowiska U.M. Lublin przygotowywana jest Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Ustawa Nowelizacyjna ( Dz.U. z 2020r poz. 2127),
P. XXXXXXXX – Xxxxxxx , spłaciła zasądzoną wyrokiem Sądu ( Sygn. akt I C 815/21) należność główną w wys. 7 632 zł.

Według informacji udzielonej przez Główną Księgową polisa ubezpieczeniowa dla SM Polfa w Lublinie pozostała na warunkach obowiązujących w roku 2021.

Na tym Protokół zakończono.

Termin oraz tryb następnego posiedzenia zostanie ustalony po 10 lutego 2022 r.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: