20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 13/12/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 19.12.2022r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 28 listopada 2022 r.
 3. Przyjęcie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków w zasobach SM Polfa w Lublinie
 4. Przyznanie premii za IV kwartał 2022 r dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej
 5. Przyznanie premii “Świątecznej” dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej
 6. Sprawy bieżące
 7. Sprawy wniesione
 8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad.

Ad. 2
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z protokołem z posiedzenia odbytego w dniu 28 listopada 2022 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3.
Rada zapoznała się z treścią przygotowanego przez Zarząd „Regulaminu rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do budynków …” Nowelizacja niniejszego Regulaminu wynika głównie z wprowadzonej w lipcu 2022r Ustawy Prawo Energetyczne oraz zapisów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
Po wprowadzeniu drobnych korekt Regulamin przyjęto Uchwałą nr 18/12/2022

Ad. 4.
Przyznano premię za IV kwartał 2022 r dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


Ad 5.

Przyznano premię “Świąteczną” dla Prezes Grażyny Kowalczewskiej w wysokości 300zł brutto Uchwałę przyjęto jednogłośnie.


Ad 6.

 1. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” wniosła o urlop od 30.12.2022r do 5 stycznia 2023 roku, wniosek przyjęto.
 2. Prezes poinformowała, że zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ustalenia warunków technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników ….” koniecznym będzie na budynku dotychczas nieopomiarowanym tj. Baśniowej 9, opracowanie Analizy opłacalności.
  Z analiz zużycia ciepła w ciągu ostatnich 3-ch lat wynika, że obecna forma rozliczenia z m2 jest ekonomicznie uzasadniona.

Ad 7.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Polfa” zgłosiła problem z zapewnieniem posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych w Spółdzielni, spowodowanych wzrastającymi kosztami. Przy obecnym wzroście cen coraz trudniej zapewnić normę żywieniową w zaplanowanej stawce.


Ad. 8.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 30.01.2023r. na godz. 18.30.

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
podpis w oryginale
/ Mateusz Lech /

Przewodniczący RN
podpis w oryginale
/ Piotr Krawczak /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: