20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/11/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 28.11.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Mateusz Lech – Sekretarz RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN

Informacji udzielała:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Piotr Rakowski – Członek Zarządu
Izabela Wiśniecka – Gł. księgowa

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN odbytego w dniu 17 października 2022r.
  3. Omówienie poniesionych kosztów eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego za III kw.2022r – podjęcie stosownej uchwały.
  4. Analiza proponowanych zmian planu kosztów eksploatacji w pozycji. c.o. oraz podgrzania wody.
  5. Sprawy bieżące
  6. Sprawy wniesione
  7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 2

Przewodniczący RN odczytał Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 17 października 2022 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3.

P. Izabela Wiśniecka omówiła koszty eksploatacji ogółem, jak również na poszczególnych nieruchomościach oraz wydatki z funduszu remontowego wg stanu na koniec III kw 2022r. Poniesione koszty nie przekraczają wielkości zaplanowanych na 2022r na ten okres.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę Nr 16/11/2022 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego za III kw 2022 roku.
Uchwała została podjęta jednogłośnie

Ad. 4.
W związku z kolejną podwyżką cen ciepła Zarząd Spółdzielni wnosi o korektę planu kosztów w pozycjach dotyczących centralnego ogrzewania i podgrzewu wody dla poszczególnych nieruchomości. Zaistniała też potrzeba przesunięcia środków z konserwacji c.o. na materiały.
Po dodatkowych wyjaśnieniach Gł. Księgowej, Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 17/11/2022 w sprawie zmiany planu kosztów eksploatacji na 2022 rok.


Ad. 5.

Rada Nadzorcza otrzymała od Pani Prezes informacje:
– o zrealizowaniu zgodnie z wyznaczonymi terminami zaplanowanych prac remontowych budynków;
– dotyczące przygotowania sprzętu i zabezpieczenia materiałów na zimowe utrzymanie.

Ad. 6.
6.1.
Pani Elżbieta Burek podniosła kwestię potrzeby włączenia do miesięcznej opłaty eksploatacyjnej dla mieszkańców w budynku przy ul. Czeremchowej 12, kl. II kosztów usługi za sprzątanie klatki schodowej. Uzasadnieniem powyższego wniosku jest fakt, że większość mieszkań w ww. klatce schodowej jest wynajmowana, co uniemożliwia kontakt z właścicielami lokali i skuteczną zbiórkę środków finansowych na opłacenie firmy/osoby świadczącej usługę sprzątania.

6.2.
Na wniosek pani Marii Oleszek wpłynęło zgłoszenie dotyczące  wprowadzenia do opłat sprzątania klatek schodowych  w innych budynkach. Zgłosiła wyniku  próśb niektórych lokatorów z osiedla  AK, że część mieszkańców nie sprząta klatek  i  pozostali mieszkańcy muszą to robić za nich a nie każdy ma tyle siły, żeby za kogoś sprzątać szczególnie jak musi to robić osoba starsza lub chora, która mieszka na parterze gdzie jest najwięcej do sprzątania.

6.3
Wniesiono potrzebę wymiany skrzynki na piach przy garażu na ul. Baśniowej 9, która jest obecnie uszkodzona. Zostanie zamówiona nowa skrzynka, wykonana z bardziej wytrzymałych materiałów.

6.4.
Na wniosek pani Marii Oleszek rozpoczęto dyskusję dotyczącej problemu zagnieżdżenia się  ptaków na dachach budynków i zobowiązania Zarządu Spółdzielni   do szukania rozwiązania uciążliwego problemu.


Ad. 7.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na dzień 19.12.2022r. na godz. 18.30.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ Mateusz Lech /
podpis w oryginale

Przewodniczący RN
/ Piotr Krawczak /
podpis w oryginale

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: