20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 11/10/2022
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 17.10.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Maria Oleszek – Z-ca Przewodniczącego RN
Tomasz Tarnowski – Członek RN
Mateusz Lech – Członek RN
Elżbieta Burek – Członek RN – uczestnictwo zdalne

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN SM POLFA w dniu 26 września 2022r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezes Zarządu SM POLFA w Lublinie za III kwartał 2022 r.
  4. Sprawy bieżące i wniesione
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad – jednogłośnie.


Ad. 2

Przewodniczący Rady P. Piotr Krawczak odczytał Protokół nr.10/09/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26 września 2022r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 3.

Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie przyznaje p. Prezes Z-du premię za III-ci kw.
w wysokości 10%. wynagrodzenia wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania i podejmuje uchwałę nr 15/10/2022 – uchwała została podjęta jednogłośnie.


Ad. 4.

Mateusz Lech wniósł sprawę wyczyszczenia daszku nad garażami w nieruchomości Baśniowa 9.
P. Prezes zobowiązała się, że porozmawia z firmą wykonującą remont elewacji bud. Czeremchowa 18 aby dodatkowo wykonali te prace.
Prezes poinformowała również, że prace remontowe przebiegają zgodnie z harmonogramem, natomiast nie ma jeszcze konkretnego harmonogramu na przeglądy gazowo-wentylacyjne.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył kolejne posiedzenie Rady na 28.11.2022r. na godz. 18.30

Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz RN
Podpis w oryginale
Przewniczący RN
Podpis w oryginale

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: