20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2022 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA w Lublinie – w trybie zdalnym
z dnia 27.01.2022 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu (załącznik) z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie (w grudniu 2021r.).

  2. Informacja Zarządu SM Polfa w Lublinie o stanie (zaawansowaniu) rozmów z potencjalnymi wykonawcami planowanych remontów.

  3. Informacja Zarządu SM Polfa w Lublinie o zmianach opłat za media (gaz, woda, prąd i inne) w wyniku ostatnich zmian (podatkowych, inflacyjnych itp.) i ewentualnych działaniach zabezpieczających interes mieszkańców SM Polfa w Lublinie.

  4. Regulacja płacy zasadniczej dla Prezesa Zarządu SM Polfa w Lublinie lub zwiększenie wymiaru pracy do 3/4 etatu – wniosek Pani Prezes Grażyny Kowalczewskiej.

  5. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad oraz zatwierdzono Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 17 i 28 grudnia 2022 r.

Ad. 2.
Zarząd SM Polfa w Lublinie poinformował RN SM Polfa w Lublinie o zaawansowaniu rozmów z potencjalnymi wykonawcami prac remontowych zaplanowanych na 2022 r. Na chwilę obecną, wykonawcy niechętnie podejmują rozmowy na temat złożenia ostatecznych ofert,
w związku z niepewnością cenową spowodowaną inflacją, problemem staje się sporządzenie realnej kalkulacji cen oferowanych robót remontowych, jak również określenie terminu ich realizacji.

Ad. 3.
Przyjęto informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę nr 1/01/2022 dotyczącą zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego Prezes Zarządu SM Polfa w Lublinie z dniem 1 lutego 2022 r.

Ad. 5.
Zarząd SM POLFA przedstawił następujące informacje:
a) W celu uaktualnienia taryfy i zmniejszenia opłat za zużycie gazu złożono do PGNiG informację o wykorzystywaniu paliwa gazowego wyłącznie przez gospodarstwa domowe;
b) zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17grudnia 2021 r dot. stawek podatku VAT wprowadzono nowe wartości stawek – dotyczy lokali użytkowych;
c) zgłoszono Spółdzielnię do CRBR – zgodnie z wprowadzonym przez Min. Finansów obowiązkiem – cyt. “Spółdzielnie wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021r. mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR   najpóźniej do 31 stycznia 2022r”…  “Zostały one wymienione w art 58 pkt 10 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu …”;
d) Uprawomocnił się (pozytywny dla Spółdzielni) wyrok w sprawie zaległości P.XXXX. Zgodnie z wyrokiem P. XXXXX uregulowała wszystkie swoje zobowiązania wobec Spółdzielni.

Na tym Protokół zakończono

Termin oraz tryb następnego posiedzenia zostanie ustalony po 10 lutego 2022 r.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: