20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 09/09/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 27.09.2021 r.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Katarzyna Bartoszcze – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dniu 30 sierpnia 2021 r.
  2. Analiza i podjęcie Uchwał w sprawie planów finansowych w 2022 r na podstawie dostarczonych materiałów (w tym projekty uchwał) :
    – planu kosztów Zarządu SM Polfa w Lublinie w roku 2022
    – planu kosztów eksploatacji SM Polfa w Lublinie w roku 2022
    – zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych SM Polfa w Lublinie w roku 2022
  3. Sprawy bieżące

Ad. 1.
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad oraz zatwierdzono Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Ad. 2.
Rada podjęła uchwały:
– nr 11/08/2021 zatwierdzającą plan kosztów Zarządu SM Polfa w Lublinie w roku 2022.
Podjęta jednogłośnie.
– nr 12/08/2021 zatwierdzającą planu kosztów eksploatacji SM Polfa w Lublinie w roku 2022.
Podjęta stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący.
– nr 13/08/2021 zatwierdzającą zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych SM
Polfa w Lublinie. Podjęta stosunkiem głosów 4 za, 1 wstrzymujący.

Ad. 3.
Pani Prezes przedstawiła stan faktyczny planowanych napraw oraz zabezpieczeń tarasu mieszkania nr X w nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego


Dyskusja odnośnie porządku obrad:

Ad. 2.
Pani Prezes przekazała informację o konieczności dokonania napraw w instalacji co w nieruchomości przy ul. Baśniowa 3 – nie są dogrzewane mieszkania na najwyższej kondygnacji.
Padła propozycja napisania regulaminu dotyczącego precyzyjnego podziału co stanowi remont, a co konserwację.

Następne posiedzenie (przeprowadzone w sposób zdalny) Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbędzie się w dniu 18 października 2021 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: