20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 07/07/2021( zanonimizowany)
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 27.07.2021r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Katarzyna Bartoszcze – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa
Maria Dyś – Administrator

 

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie w dn. 24.06.2021 r.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie wycofania Uchwały z dn. 23.05.2011 r.
  3. Sprawy sądowe  –  windykacja.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie premii za II kw dla Pani Prezes.
  5. Stopień zaawansowania prac remontowych oraz inne sprawy bieżące.

Ad. 1.
Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.
Po uwzględnieniu wniesionych przez członków Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie uwag,
Protokół Nr 06/06/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbytego w dn. 24.06.2021 r. został przyjęty.

 

Ad. 2.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 08/07/2021 o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie nr 13/05/2011 z dnia 23 maja 2011 r w sprawie przyjęcia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji kosztów związanych z zakupem okularów korekcyjnych w SM Polfa w Lublinie.

 

Ad. 3.
Pani Mecenas zreferowała bieżące sprawy związane z windykacją należności:
– ugoda z firmą Pani XXXXXX (Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie prosi o przedstawienie jej treści);
– ciągnący się spór z właścicielami mieszkania przy ul. Czeremchowej 18/X– Państwo XXX.

 

Ad. 4.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 09/07/2021 ws przyznania premii Pani Prezes za II kwartał 2021 r.

 

Ad. 5.
Pan Piotr Rakowski poinformował Radę Nadzorczą SM Polfa w Lublinie o rozszerzeniu zakresu robót remontowych w nieruchomości Czeremchowa 18 o wyminę całych modułów balkonowych (balustrady, blaszane panele wypełniające i konstrukcja nośna).
Pani Administrator przedstawiła zakres wykonania (zaawansowania) prac remontowych na nieruchomości: Czeremchowa 12, Czeremchowa 18, Baśniowa 3 oraz Baśniowa 9.
Ponieważ prace są w toku, omówienie ich wyników i podsumowanie Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie odłożyła do czasu ich zakończenia.
Członkowie Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie położyli nacisk na konieczność dokładnej weryfikacji zakładanego zakresu robót remontowych na etapie ich planowania oraz późniejszej realizacji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: