20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Protokół Nr 5/05/2021 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 24.05.2021 r.

Obecni na posiedzeniu:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia oraz przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzeniaRady Nadzorczej z dn. 27.04.2021r.
 2. Podjęcie Uchwały dot powołania komisji ds badania sprawozdania finansowego za 2020 r.
 3. Wybór nieetatowego członka Zarządu – podjęcie Uchwały
 4. Sprawy bieżące ( pismo mieszkańca o wydzielenie miejsca postojowego, stopień zaawansowania prac remontowych, info nt proponowanych zmianach prawnych oraz prognozy dot zwołania Walnego)


Ad. 1.

Zebrani nie wnieśli uwag do proponowanego porządku następnie Przewodniczący Rady odczytał Protokół Nr 4/04/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dn. 27.04.2021r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 06/05/2021 powołała komisję ds. badania sprawozdania finansowego za 2020 rok w następującym składzie:
Maria Oleszek,
Piotr Krawczak,
Krzysztof Głaszcz
Treść Uchwały w załączeniu do protokołu

Ad. 3.
W wyznaczonym przez Radę terminie wpłynęły dwie oferty deklarujące kandydaturę na nieetatowego członka Zarządu S.M. Polfa
Przewodniczący otworzył koperty, następnie odczytał treść ofert.

Wobec tego, że obie kandydatury spełniają wymogi określone przez Rade Nadzorczą, Przewodniczący działając na podstawie §19 p-kt 1. Regulaminu R.Nadz. ogłosił tajne głosowanie. W wyniku głosowania oddano 5 ważnych głosów, z tego 5 gł. (pięć głosów) na kandydaturę p. Katarzyny Bartoszcze, oraz 0 gł. (zero głosów) na kandydaturę XXXXXXX
Wobec powyższego Rada podjęła Uchwałę nr 07/ 05/2021, zgodnie z którą do funkcji nieetatowego członka Zarządu S.M. Polfa powołuję p. Katarzynę Bartoszcze. Treść Uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4.

 • 4.a.
  Zarząd zapoznał Radę z pismem p. XXXXXX zam. ul. Farmaceutyczna ubiegającego się o wyznaczenie (z oznakowaniem nr rejestracyjnego pojazdu) miejsca postojowego dla swojego ojca, który jest inwalidą 1-szej gr. oraz wykonanie poręczy przy wejściu do kl. schodowej.
  Z informacji Zarządu wynika, że ojciec p. XXXXXX nie jest członkiem naszej Spółdzielni i obecnie nie zamieszkuje w naszych zasobach.
  Wobec powyższego Rada nie widzi możliwości spełnienia prośby zawartej w w/w piśmie.
 • 4.b.
  Zarząd przedstawił stopień zaawansowania prac remontowych:
  – na os Al. Kraśnicka prace przy remoncie balkonów są na etapie obróbek blacharskich i przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  – uzgodniono z wykonawcą, że remont balkonów przy Baśniowej 3 i 9 rozpocznie się w połowie lipca,
  – zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przy ul. Czeremchowej 12,
  – na wykonanie remontu schodów i wejścia do kl. I. przy Czeremchowej 18 przeprowadzany jest przetarg ofertowy. Ze wstępnych prognoz wynika, że koszty remontu przekroczą zaplanowane, co jest efektem drastycznego wzrostu cen na usługi i materiały budowlane.
  – powstały komplikacje przy remoncie balkonów przy ul. Czeremchowej 18 ponieważ balustrady (głównie dolne płaskowniki ) są skorodowane w takim stopniu, że należy je wymienić na nowe. W planach finansowych nie przewidziano takiego kosztu (wstępna wycena Wykonawcy to 1 tys.zł/ mb) dlatego należy rozważyć czy zrezygnować z wymiany balustrad, czy z remontu schodów. P. Oleszek uważa, że należy przeprowadzić remont kapitalny – jak zakładały plany, a remont schodów przesunąć w czasie zabezpieczając jedynie wykruszone stopnie.
 • 4.c.
  Prezes zasygnalizowała jakie zmiany wprowadza nowelizacja Prawa Energetycznego oraz zmiany w Ustawie o s.m. Przedstawiła również komunikaty o zmianach taryf dla ciepła ( cennik LPEC obowiązujący od 1.06.21r), a także wprowadzaną Uchwałą Rady Miasta od 1lipca br zmianę w sposobie i wysokości naliczania opłaty za odpady komunalne.
  Księgowość przeanalizuje wysokość zaliczek i zmiany w opłatach, jako opłaty niezależne wprowadzone zostaną z 2-tyg. powiadomieniem od 1.07.br.
  Wysokość zaliczek przedstawiona zostanie Radzie na następnym posiedzeniu.

Ad. 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: