20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 3/03/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 29.03.2021r.

Członkowie RN:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Maria Oleszek – Członek RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN w dn. 26.02.2021r.
2. Zapoznanie się Rady Nadzorczej ze stanowiskiem Zarządu Spółdzielni oraz Prezydium RN z posiedzenia – wg załącznika.
3. Podjęcie uchwały ws wprowadzenia zmiany w Regulaminie rozliczania energii elektrycznej w garażach.
4. Sprawy bieżące i wniesione.

W świetle ograniczeń związanych z pandemią – posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów drogą email.

Ad. 1.
Protokół Nr 02/02/2021 z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 26.02.2021r. został przyjęty bez uwag.

Ad.2.
Rada Nadzorcza zapoznała się z notatką z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM POLFA odbytego w dn. 22.03.2021r., którego tematem było omówienie i przyjęcie propozycji dalszego postępowania przy rozliczaniu energii elektrycznej w garażach (Notatka stanowi załącznik do niniejszego Protokołu).

W celu zapewnienia zgodności w zakresie przypisania liczników właścicielom garaży (na nieruchomości Baśniowa 9 wystąpiły błędy w tym zakresie) została przeprowadzona kontrola, w wyniku której uporządkowano przypisanie podliczników właściwym garażom. Z uwagi na fakt, że niektóre z liczników mają datę produkcji z 1964 roku rozważano ewentualność ich wymiany. Jednakże z uwagi na fakt, że w przeważającej części podliczniki wykazują stan „0” w zużyciu energii, a z przeprowadzonego sondażu wynika, że właściciele garaży nie są zainteresowani finansowaniem ich wymiany (czy legalizacji). Istotnym argumentem w tej kwestii jest fakt, że faktury płacone przez Spółdzielnię są niskie.

W związku z powyższym, Radzie Nadzorczej przedstawiono wypracowane stanowisko: ze względu na niskie koszty wynikające ze zużycia energii w garażach nie znajduje uzasadnienia finansowanie wymiany podliczników, gdyż koszty przedmiotowej wymiany byłyby niewspółmierne do płaconych przez Spółdzielnię (koszt wymiany 1 licznika ok. 100 zł netto).

Z Notatki wynika, że zaproponowano dokonanie zmiany w częstotliwości rozliczania a zużytą energię, tj. raz w roku a nie jak obecnie dwa razy w roku. Powyższa zmiana implikuje konieczność nowelizacji Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej.

Ad. 3.
Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień Zarządu w sprawie omówionej w pkt 2 niniejszego Protokołu, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 03/03/2021 w sprawie zmian w do Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej w garażach wyposażonych w podliczniki w zakresie zmiany częstotliwości rozliczania kosztów zużycia energii i przyjęcia tekstu jednolitego tekstu Regulaminu

Ad. 4.

  • 4.1. Pan Krzysztof Stefański zgłosił sprawę złego stanu schodów wejściowych do IV klatki budynku przy ul. Czeremchowej 18. Pani Prezes wyjaśniła, że naprawy bieżące będą wykonywane zgodnie z potrzebami, natomiast remont zostanie przeprowadzony zgodnie z zakresem określonym przez Radę Nadzorczą w ramach funduszy na ten cel przeznaczonych.
  • 4.2. P. E. Burek oraz P. K. Stefański na poprzednim posiedzeniu zwracali uwagę na problem z gołębiami, które urządziły sobie siedlisko na budynku przy ul. Czeremchowej 12 i 18, zarówno od ulicy Czeremchowej (elewacja po remoncie w ubiegłym roku), jak południowej. W związku z brakiem konkretnej odpowiedzi, Rada oczekuje od Zarządu przedłożenia planu działań w celu rozwiązania tego problemu.

 

Na tym wyczerpano tematy przewidziane porządkiem obrad. Termin oraz tryb następnego posiedzenia ogłoszony będzie przez Przewodniczącego Rady w stosownym czasie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: