20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 26.02.2021 r.

Członkowie RN:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Maria Oleszek – Członek RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN w dn. 28.01.2021r.
2. Analiza ofert na remont instalacji domofonowej.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółdzielni SM POLFA ws odstępstwa od „Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów ….” Podjęcie Uchwały.
4. Sprawy bieżące.

W świetle ograniczeń związanych z pandemią – posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów drogą email.

Ad. 1.
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 28.01.2021r. został przyjęty bez uwag.

Ad.2.
Po dokonanej analizie przedłożonych 2 ofert (PUH VENTA Sp. z o.o. oraz Usługi Techniczne mgr inż. Tadeusz Kuduk), Rada Nadzorcza nie wyraziła aprobaty dla kompleksowej modernizacji instalacji domofonowej polegającej na wymianie istniejących urządzeń domofonowych na cyfrowe. Rada wskazuje, aby po weryfikacji występujących usterek dokonywać naprawy lub wymiany w poszczególnych klatkach z jednoczesnym założeniem, że ich naprawy przeprowadzi ta sama firma.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 02/02/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od stosowania „Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej POLFA w Lublinie”.
Powyższa Uchwała ma zastosowanie do zleceń kierowanych do dotychczasowych wykonawców, jednakże Rada Nadzorcza zaleca weryfikację jakości prac zrealizowanych przez dotychczasowych wykonawców przed udzieleniem kontynuacji zamówień w 2021 roku.
Podjęcie Uchwały zostało poprzedzone wymianą opinii poszczególnych członków RN, i tak: w opinii P. M. Oleszek oraz E. Burek, zlecenie dalszych prac remontowych dotychczasowym wykonawcom jest uzasadnione pod warunkiem, że prace dotychczas wykonane nie budzą zastrzeżeń Zarządu Spółdzielni pod względem solidności ich wykonania. W ocenie P. K. Głaszcza – w przypadku prac remontowych, o których wiadomo, że będą przebiegały dłużej niż 1 rok rozważyć należy zasadność zawarcia umowy na cały zakres prac z odpowiednim harmonogramem ich realizacji dostosowanym do funduszy remontowych dla poszczególnych nieruchomości.

Ad. 4.
4.1. W sprawie remontu schodów – I klatka Czeremchowa 18 – Rada Nadzorcza zakłada, że technologia naprawy oraz wykonawca zostaną dopiero wybrane.

4.2.
W kwestii dzierżawy działki przez firmę Sanitex: RN otrzymała informację, że komunikacja z działką, na której powstaje inwestycja będzie przebiegała od ulicy Nałęczowskiej. Rada Nadzorcza zwraca uwagę na sposób wykorzystania dochodu z dzierżawy działki, tj. Rada oczekuje na wyjaśnienie, czy działka będąca przedmiotem dzierżawy została zakupiona za wkłady budowlane na budynek przy ul. Baśniowej 9, a jeżeli tak, to zysk z dzierżawy powinien stanowić korzyść dla nieruchomości przy Baśniowej 9.

4.3.
P. E. Burek oraz P. K. Stefański zwrócili uwagę na problem z gołębiami, które urządziły sobie siedlisko na budynku przy ul. Czeremchowej 12 i 18, zarówno od ulicy Czeremchowej (elewacja po remoncie w ubiegłym roku), jak południowej. Założone na skrzynkach druty – po remoncie – nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia przed ich „osiedlaniem się”. Brak podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych skutkować będzie zniszczeniem efektów remontu w krótkim czasie, a korzystanie z balkonów stanie się utrudnione z uwagi na duże zanieczyszczenie odchodami i fetor.

Na tym wyczerpano tematy przewidziane porządkiem obrad. Termin oraz tryb następnego posiedzenia ogłoszony będzie przez Przewodniczącego Rady w stosownym czasie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/

Elżbieta Burek

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: