20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/12/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA – w trybie zdalnym
z dnia 17.12.2021r. – cz I , z dnia 28.12.2021r. – cz II

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielała:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Wobec wątpliwości jakie nasuwają przedstawione materiały dotyczące zarówno rozliczenia III-ch kwartałów, jak i propozycji rzeczowego planu remontów na 2022r. Rada postanawia odbyć posiedzenie w dwóch terminach:

I -szy termin ustalono na 17.12.21. r. z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za IV kw. 2021r. Prezesowi Zarządu P. Grażynie Kowalczewskiej,

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii świątecznej Prezesowi Zarządu P. Grażynie Kowalczewskiej,

II – gi termin ustalono na 28.12.21 r. z następującym porządkiem obrad:

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ – zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego wg stanu na 30.09.2021 r.
b/ – zmiany planu kosztów eksploatacji na 2021 r.
c/ – korekty rzeczowego planu remontów dot nieruchomości Czeremchowa 12,
d/ – zatwierdzenia rzeczowego planu remontów na 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w m-cu listopadzie

I – część protokołu z dn. 17.12.21 r.

Ad. 1.
Na posiedzeniu Rady w dniu 17 grudnia 2021r ( I-szy termin) Rada jednogłośnie przyznała Prezesowi Zarządu P. Grażynie Kowalczewskiej premię w wys.10 % za IV kwartał
podejmując Uchwałę nr 15/12/2021

Ad. 2.
Rada przyznała premię świąteczną w wys 300zł brutto podejmując Uchwałę nr 15/12/2021


II – ga część protokołu z dn. 28.12.21 r.

W ustalonym wcześniej na dzień 28.12.2021r drugim terminie Rada realizując założony porządek obrad zapoznała się z otrzymanymi materiałami oraz wyjaśnieniami Zarządu.
Materiały dotyczące zmiany planu eksploatacji oraz treść wyjaśnienia w kwestii proponowanych na 2022r remontów załączone są do niniejszego protokołu.

Ad. 3.
 a/ – Po przeanalizowaniu dokumentów Rada zatwierdza poniesione w III kwartale 2021 r koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz wydatkami na fundusz remontowy podejmując Uchwałę nr 17/12/2021.

 b/ – Rada przyjmuje zmianę planu kosztów eksploatacji dotyczącą pozycji:
gospodarowania odpadów komunalnych, centralne ogrzewanie, zaliczka na podgrzane wody, zaliczka na gaz.

Wzrost kosztów podyktowany jest przepisami niezależnymi od Spółdzielni, a ich wysokość ujęta jest w materiałach. Podjęto Uchwałę nr 18/12/2021

 c/ – Rada dokonała korekty rzeczowego planu remontów budynku Czeremchowa 12 w zakresie zawartym w materiałach. W tej sprawie podjęto Uchwałę nr 19/12/2021

d/ – Zatwierdza się proponowany zakres rzeczowo – finansowego planu remontów na 2022r skorygowany o wartość robót na budynkach Czeremchowa 18 i Śnieżyńskiego 10 – Uchwała nr.20/12/2021

Ad. 4.
Protokół nr 11/11/2021 z posiedzenia odbytego w listopadzie został przyjęty jednogłośnie

Na tym protokół zakończono
Termin oraz tryb następnego posiedzenia zostanie ustalony po 20 stycznia 22r.

 

Sekretarz RN

Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN

Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: