20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 11/11/2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA – w trybie zdalnym
z dnia 24.11.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu
Izabela Wiśniecka – Gł. Księgowa

Porządek obrad:

  1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  2. Omówienie kosztów eksploatacji oraz wydatków z funduszu remontowego poniesionych w III-ch kwartałach 2021r. – podjecie stosownej uchwały
  3. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2022rok – podjecie uchwały
  4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Nie wniesiono zastrzeżeń do proponowanego porządku posiedzenia. Protokół z poprzedniego posiedzenia odbytego w m-cu październiku zaakceptowało 3-ch czł. Rady, 2 osoby nie wypowiedziały się na temat Protokołu.

Ad. 2.
Poszczególni członkowie Rady ustosunkowali się do dostarczonych przez Zarząd materiałów obejmujących rozliczenie kosztów eksploatacji za III kw. br. następująco:
– P.Stefański widzi konieczność dodatkowych wyjaśnień o poniesionych kosztach eksploatacji i proponuje do tego czasu nie podejmować uchwał,
– P. Oleszek nie wnosi uwag do kosztów eksploatacji, nadal jednak uważa że stawki konserwacji są przeszacowane. Zastrzeżenia budzi również wykonanie remontów np. różnice kosztów remontu balkonów na poszczególnych budynkach, zmiana zakresu rzeczowego na bud Czeremchowa 12, przekroczenie kosztów remontu balkonów na bud Czeremchowa 18, a także brak informacji o remontach na bud Baśniowa 3 i 9. W tych sprawach należy uzyskać od Zarządu wyjaśnienia. Po zaakceptowaniu wyjaśnień będzie można podejmować dalsze decyzje,
– P. Głaszcz akceptuje rozliczenie kosztów za III kwartał 2021 i oczekuje na końcowe rozliczenia wykonania funduszu remontowego,
– P. Burek nie wnosi zastrzeżeń do rozliczenia kosztów eksploatacji. Uważa, że brak jest pełnej informacji o zakresie wykonanych już prac, a także informacji które prace są w trakcie realizacji, a które czekają na realizację i z jakiego powodu nie zostały jeszcze wykonane,
– P. Krawczak stwierdza, że koszty eksploatacji za ten okres nie przekraczają planu, zgadza się że należy uzyskać od Zarządu wyjaśnienia na przedstawione zastrzeżenia i niejasności. Ze swej strony oczekuje sprecyzowania kosztów takich jak np. wymiana balustrad, remont tarasu i mieszkania zalanego przez taras, czy remonty dot. Czeremchowej12.
Podsumowując powyższe wypowiedzi Rada zwróci się do Zarządu o przygotowanie swojego stanowiska wobec przedstawionych wątpliwości i złożenie w tym zakresie wyjaśnień na piśmie.
Uchwałę w tej sprawie podejmie Rada po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu.

Ad. 3.
W wyniku przedstawionych wątpliwości głosami 3-za, 1- przeciw, 1- wstrz. Rada postanawia przesunąć na m-c grudzień termin podjęcia decyzji w sprawie rzeczowego zakresu remontów na 2022r.

Ad. 4.
– P. Stefański i P. Burek oczekują od Zarządu informacji jakie kroki podjął w sprawie zastrzeżeń zawartych w piśmie od mieszkańca Czeremchowej 18 (do wiadomości Rady) oraz sygnałów od lokatorów os.”Rogatka” w kwestii utrzymania czystości i porządku,
– P. Głaszcz oczekuje informacji o stanie przygotowania osiedli do zimy tj. zabezpieczenie sprzętu i materiałów do odśnieżania i odladzania chodników i podjazdów,
– P. Krawczak zgłasza potrzebę wymalowania koperty na dojeździe do garaży nr 1i 2 przy Czeremchowej 18.

Wobec wyczerpania tematów objętych porządkiem zamknięto posiedzenie.
Termin następnego posiedzenia w m-cu grudniu zostanie ustalony po zapoznaniu się z materiałami ( i wyjaśnieniami) dostarczonymi przez Zarząd

Sekretarz RN

Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale/

Przewodniczący RN

Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: