20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 10/10/2021 /zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 18.10.2021 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu

Porządek obrad:

  1.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
  2.   Sprawy windykacyjne
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu SM Polfa w Lublinie
  4. Sprawy bieżące takie jak:
    –  zabezpieczenie tarasu przy ul. Śnieżyńskiego 10/ xx.
    –  prace wykończeniowe przy remoncie mieszkań przy ul. Czeremchowej 18 m xx i xx.
    –  informacja o konieczności zatrudnienia pracownika na stanowisko gospodarza rejonu.

Ad. 1.
Jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek obrad oraz zatwierdzono Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie z dnia 27 września 2021 r.


Ad. 2.

Przyjmujemy do wiadomości informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie na temat zaległości czynszowych oraz procesu windykacji należności.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie przyznania premii Prezes Zarządu Grażynie Kowalczewskiej za III kwartał 2021 r w wysokości 10% wynagrodzenia wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza SM Polfa w Lublinie przyjęła informacje Zarządu SM Polfa w Lublinie w sprawie:
– Wystosowano pismo do właścicieli (przedstawiono do wglądu Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie), po odmowie przyjęcia pisma zostało ono przesłane listem poleconym.
Ostatecznie państwo XXXXXX zgodzili się na częściowe zabezpieczenie tarasu i wyrazili (wstępnie) zgodę na dalsze prace w przyszłym roku.
– prac wykończeniowych przy remoncie Czeremchowa 18/ xx
– poszukiwania pracownika na stanowisko gospodarza rejonu – ogłoszenia na klatkach schodowych i na stronie www.smpolfalublin.pl

Następne posiedzenie (przeprowadzone w sposób zdalny) Rady Nadzorczej SM Polfa w Lublinie odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale /

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak|
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: