20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2021 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 28.01.2021 r.

Członkowie RN:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Maria Oleszek – Członek RN
Informacji udzielali:
Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dn. 21.12.2020 r.
2. Analiza zadłużenia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
3. Informacja na temat realizacji planu remontów przewidzianych na 2020 r. – wg stanu na 28.12.2020 r.
4. Podwyżka uposażenia dla p.Prezes – ujęta w planie wynagrodzeń na 2021 r. – podjęcie Uchwały
5. Sprawy bieżące.

W świetle ograniczeń związanych z pandemią – posiedzenie Rady Nadzorczej zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów .

Ad. 1.
Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 21.12.2020 r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 2.
Rada przyjęła do wiadomości informację Zarządu o stanie zadłużenia. Rada stoi na stanowisku, że w przypadku uchylania się od zobowiązań tj braku wpłat z lokalu xxxxxxxxx, należy bezwzględnie sprawę skierować do komornika.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu dotyczącą wykonania planowanych na 2020 r. remontów oraz wyjaśnienia przyczyn braku realizacji. Rada zwracając uwagę na brak wykonawców na niektóre roboty sugeruje aby wyciągnąć wnioski przy planowaniu harmonogramu prac w 2021r. ( sondażowe rozmowy, kalkulacje przetargowe).

Ad. 4.
Rada przychyla się do propozycji ( zgodnie z planem finansowym) zwiększenia wysokości wynagrodzenia podstawowego o 100 zł. brutto od m-ca stycznia 2021 r. dla Prezes Zarządu i podejmuje w tej sprawie Uchwałę nr 1/ 01/2021 – treść Uchwały w załączeniu do protokołu.

Ad. 5.
1 – Prezes poinformowała Radę o piśmie skierowanym przez firmę Sanitex, która jako generalny wykonawca budynku realizowanego przy ul. Baśniowej przez S. B-M. „Oaza” zwraca się z prośbą o odpłatne wydzierżawienie terenu przy Baśniowej 9 na czas realizacji inwestycji tj na okres ok. 18-tu miesięcy.
Rada nie wnosi sprzeciwu, uczula Zarząd aby przed podjęciem ostatecznej decyzji upewnił się czy przedmiotowa działka jest przynależna do nieruchomości Baśniowa 9, czy stanowi tzw mienie Spółdzielni. Bezwzględnie należy zabezpieczyć dotychczasowy, bezproblemowy dostęp do infrastruktury ( dojazd do posesji, garaży, wiaty śmietnikowej) mieszkańcom Baśniowej 9 i użytkownikom garaży wolnostojących. Umowa powinna zawierać zapis o naprawieniu szkód powstałych wskutek użytkowania tego terenu. Należy również przewidzieć ew. protesty czy skargi mieszkańców.
2 – Rada proponuje aby przy planowanych wiosną nasadzeniach uwzględnić uwagi mieszkańców ul. Czeremchowej 12 i 18 w sprawie żywopłotów.
3 – Rada sygnalizuje problem złego stanu domofonów i proponuje podjęcie przez Zarząd odpowiednich działań.
4 – Rada poddaje pod rozwagę ograniczenie sypania soli.

Na tym wyczerpano tematy przewidziane porządkiem obrad. Termin oraz tryb następnego posiedzenia ogłoszony będzie przez Przewodniczącego Rady w stosownym czasie.

 

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /

wz. Krzysztof Głaszcz

Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: