20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 9/09/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 17.09.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 25.08.2020 r.
 3. Omówienie propozycji planu rzeczowo – finansowego na 2021 rok – podjęcie stosownych uchwał.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Piotr Krawczak odczytał Protokół Nr 8/08/2020 z posiedzenia Rady w dn. 25.08.2020r. Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 3.

 • 3.1. Pani Izabela Wiśniecka przedstawiła Radzie Nadzorczej przyjęty przez Zarząd Spółdzielni plan kosztów eksploatacji na 2021 rok omawiając poszczególne pozycje kosztów zarządu obciążające eksploatację. Wzrost kosztów w pozycji „osobowy fundusz płac wraz z narzutami” oraz wynagrodzenia RN (odpowiednio o 4.744,52 zł i 1.908,83 zł) wynika ze wzrostu płacy minimalnej. W pozycji „energia elektryczna” zaplanowano zmniejszenie kosztów o 300,00 zł, przy jednoczesnym wzroście o 430.00 zł kosztów w pozycji „usługi komunalne”. Założone zmiany skutkują – w przyjętym przez Zarząd – podwyższeniem stawki kosztów zarządu o 0,03 zł, tj. z dotychczasowej 1,18 zł/m² na 1,21, zł/m².Pani Maria Oleszek wniosła, aby nie dokonywać proponowanej zmiany stawki, a pokrycie dla brakujących środków znaleźć w posiadanych rezerwach w wyniku GZM z lat poprzednich. Dla nieruchomości N-1 na Al. Kraśnickiej rezerwa, która jest najniższa, zostanie wykorzystana w całości w 2021roku. Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku z uwagi na obecną sytuację makroekonomiczną związaną z COVID-19, która zapewne przełoży się na sytuację właścicieli mieszkań.
 • 3.2. Omówiony został plan stawek kosztów eksploatacji dla poszczególnych nieruchomości i proponowane zmiany. Zaproponowane zmiany zostały przez Radę Nadzorczą zaakceptowane.
 • 3.3. P. P. Rakowski omówił propozycje Zarządu w zakresie rzeczowego planu remontów dla poszczególnych budynków przy zachowaniu dotychczasowej stawki odpisu na fundusz remontowy. Pani Prezes Zarządu wskazała, że potrzeby remontowe w zasobach Spółdzielni znacznie przewyższają możliwości finansowe, jednakże z uwagi na ogólną sytuację nie proponuje się zmiany stawek odpisów, przy czym dla nieruchomości N-2 rogatka Warszawska postanowiono dokonać dodatkowego odpisu w kwocie 50.000,00 zł z nadwyżki przychodów nad kosztami GZM z lat poprzednich.
  W związku z tym, że nie zakończono zaplanowanych na ten rok remontów, a więc nie można ostatecznie określić bilansu otwarcia na 2021 rok Rada postanowiła przesunąć zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na inny termin.
  P. Elżbieta Burek wskazała na potrzebę opracowania dla każdej nieruchomości wieloletnich planów remontów z wykorzystaniem przeprowadzanych przeglądów, co powinno ułatwić podejmowanie decyzji o remontach i związanych z tym kosztach na poszczególne lata.

W świetle powyższego Rada Nadzorcza podjęła następujące Uchwały:
1) Uchwała Nr 7/09/2020 w sprawie zmiany wysokości składników opłat eksploatacyjnych
2) Uchwała Nr 8 /09/2020 w sprawie planu kosztów eksploatacji na rok 2021
3) Uchwała Nr 9/09/2020 w sprawie planu kosztów zarządu na rok 2021
4) Uchwała Nr 10/09/2020 w sprawie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy.

Ad. 4.
Rada otrzymała informację o zakończonym remoncie lokalu użytkowego przy siedzibie administracji Spółdzielni.

Ad. 5.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 26.10.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: