20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 8/08/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 25.08.2020 r.


Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 27.07.2020 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego za I półrocze 2020 roku;
  b) korekty rzeczowego planu remontów budynku przy ul. Farmaceutycznej 4.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
Z-ca Przewodniczącego Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Z-ca Przewodniczącego Rady Krzysztof Głaszcz odczytał Protokół z posiedzenia Rady w dn. 27.07.2020 r. Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 3.

 • 3.1. Pani Izabela Wiśniecka omówiła koszty eksploatacji ogółem, jak również na poszczególnych nieruchomościach. Nie odnotowano przekroczeń zaplanowanych wielkości, jedynie minimalnie w zakresie kosztów CO, jednakże w II połowie roku te koszty będą rozliczone i spójne z planem. W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 5/08/2020 w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
 • 3.2. Pani Prezes Zarządu przedstawiła Radzie Nadzorczej uzasadnienie do dokonania korekty rzeczowego planu remontu budynku przy ul. Farmaceutycznej 4 – zaproponowała zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą w zakresie rozszerzenia zakresu robót. Rada Nadzorcza zaakceptowała zmiany do planu podejmując Uchwałę Nr 6/08/2020

Ad. 4.

 • 4.1. Pani Izabela Wiśniecka przedstawiła Radzie Nadzorczej informację o wejściu w życie w 2021 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych dla członków rad nadzorczych. Decyzję o przystąpieniu podejmują sami członkowie. Informacja w przedmiotowym zakresie jest istotna z uwagi na konieczność ujęcia w planie kosztów na 2021 rok.
 • 4.2. Pani Prezes poinformowała o powstałym problemie w zakresie budowy altanek śmietnikowych na Rogatce Warszawskiej w związku z wycofaniem się wykonawcy. Zarząd będzie poszukiwał nowego wykonawcy.
 • 4.3. Pani Prezes poinformowała Radę o piśmie P. XXXXX ws pojawienia się gryzoni (szczury) oraz niedoświetlenia ul. Śnieżyńskiego 8 (od strony klatek). Zarząd udzielił odpowiedzi w dn. 13.08.2020 r. informując Wnoszącą, że deratyzacja pomieszczeń przeprowadzana jest 2 razy w roku, jak również systematycznie rozkładana jest trutka w miejscach, w których mogą się pojawiać gryzonie. W kwestii niedoświetlenia ustalono, że powodują go tuje, które zostaną odpowiednio przycięte.
 • 4.4. Przewodniczący Rady zgłosił problem z pokruszonym stopniem przy wejściu do budynku Czeremchowa 18 kl. I ( od strony ul. Baśniowej ).

Ad. 5.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 17.09.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

 

Sekretarz RN

/ podpis w oryginale /

Przewodniczący RN

/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: