20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 7/07/2020 / zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 27.07.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 22.06.2020 r.
 3. Informacja nt zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w świetle pandemii – materiały ze szkolenia.
 4. Sprawy bieżące, stan zadłużenia na 30.06.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie premii za II kwartał 2020 roku dla Prezes Zarządu.
 6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Piotr Krawczak odczytał Protokół z posiedzenia Rady w dn. 22.06.2020 r. Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 3.
Pani Prezes Zarządu przedstawiła Radzie Nadzorczej informacje odnośnie wprowadzonych i projektowanych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych: w związku z kadencyjnością rad nadzorczych (3 lata) mocą ustawy, która weszła w życie 24.06.2020 r. kadencja rad nadzorczych została przedłużona do najbliższego możliwego Walnego Zgromadzenia Członków. Nie zmienił się zapis określający termin zwołania Walnego tj w ciągu 6 tygodni po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii; projektowane zmiany w ustawie przewidują wprowadzenie wymogów m.in. odnośnie członków rad nadzorczych oraz sposób wyboru prezesów i ich kadencyjność.

Ad. 4.

 • 4.1.
  Pani Prezes przedstawiła informację odnośnie prowadzonych prac remontowych bieżących i planowanych: piaskownica przy ul. Czeremchowej została naprawiona; wykonawca przygotowuje dla Spółdzielni ofertę w zakresie wybudowania altanek śmietnikowych na Rogatce Warszawskiej; rusza remont balkonów przy ul. Baśniowej.
  P. Maria Oleszek zgłosiła sprawę przeciekania / zacieków na ścianie budynku przy ul. Śnieżyńskiego 8.
 • 4.2.
  Z informacji przedstawionych przez P. Prezes wynika, że na 30.06.2020 r. zadłużenie bieżących opłat eksploatacyjnych (powyżej 1.000,00 zł) uległo obniżeniu i dotyczy 11 właścicieli mieszkań, z których 8 dokonało częściowych wpłat, do 2 wysłano wezwanie do zapłaty, z 1 zawarto ugodę na spłatę zaległości w ratach.
  Na 30.06.2020 r. było prowadzone postępowanie sądowe w stosunku do 4 dłużników, do 2 dotychczasowych dłużników skierowano nowe kolejne wnioski o nakaz zapłaty.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 04/07/2020 w sprawie przyznana premii za II kwartał 2020 roku dla P. Prezes Zarządu w wysokości 10 % uposażenia zasadniczego.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 25.08.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

 

Sekretarz RN

/ podpis w oryginale /

Przewodniczący RN

/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: