20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2020 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 24.06.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia w dn. 29.05.2020 r.
 3. Przyjęcie protokołu z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia poniesionych kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego.
 5. Informacja Zarządu z działalności od ostatniego posiedzenia.
 6. Omówienie spraw wniesionych.
 7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady Piotr Krawczak odczytał Protokół z posiedzenia Rady w dn. 29.05.2020 r. Protokół przyjęto bez zastrzeżeń.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem komisji z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok. W badanym sprawozdaniu nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 4.
Pani Izabela Wiśniecka przedstawiła Radzie wyjaśnienia odnośnie pozycji kosztów zarządu, w których poniesione koszty przekroczyły wielkości zaplanowane. Najwyższe przekroczenie wystąpiło w pozycji „pozostałe” na co wpłynęły koszty usług informatycznych.
Uwzględniając pozytywną opinię doraźnej komisji finansowej oraz wyjaśnienia gł. księgowej Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 03/06 zatwierdzającą koszty poniesione w IV kwartale 2019 r. – treść podjętej Uchwały w załączeniu.

Ad. 5.

 • 5.1. Pani Prezes omówiła pismo U.M Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które wpłynęło do Spółdzielni ws przekazania informacji / wykazu podziemnych garaży wielostanowiskowych. Przedmiotowe garaże w zasobach Spółdzielni występują jedynie na Śnieżyńskiego 6 . W odpowiedzi podano wymagane dane tj. ilość stanowisk, powierzchnię łącznie, adres i datę budowy.
 • 5.2. Do Zarządu wpłynęło pismo XXXXXX z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia. Zarząd przychylił się do prośby, ustalając spłatę w 4 ratach.
 • 5.3. Powiatowy Inspektor Sanitarny przekazał wytyczne w zakresie dbania o budynki i bezpieczeństwo pracowników w okresie epidemii.
 • 5.4. Spółdzielnia otrzymała od firmy dokonującej przeglądów kominów ofertę przeprowadzenia przeglądu przewodów odprowadzających spaliny za pomocą specjalistycznego sprzętu (kamery). Przeglądy wewnątrz lokali (w tym szczelność instalacji gazowych) zostały zawieszone na czas epidemii.
 • 5.5. Piaskownice na placu zabaw przy ulicy Czeremchowej 18 wymagają remontu z uwagi na zniszczoną obudowę.
 • 5.6. Wykonanie altanek śmietnikowych przy ul. Czeremchowej 12 i Baśniowej 3 opóźnione. Zarząd oczekuje oferty od wykonawców.

Ad. 6.

 • 6.1. P. Maria Oleszek wniosła, aby Zarząd w kolejnych protokołach wyboru oferty przetargowej w odniesieniu do odrzuconych ofert z przyczyn formalnych wskazywał, które warunki nie zostały spełnione. Rada jednogłośnie przychyla się do wniosku p. Oleszek
 • 6.2. P. M. Oleszek wniosła, aby umowy zawierane przez Spółdzielnię każdorazowo były parafowane przez radcę prawnego.

Ad. 7.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 27.07.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: