20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
w dniu 29.05.2020 r.

Członkowie RN:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Powołanie komisji ds. zbadania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie korekty rzeczowego planu remontów w 2020 roku.
  5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady zostało przeprowadzone przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie i przedstawił jego porządek, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Rada powołała ze swojego grona komisję do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok w składzie: Elżbieta Burek, Piotr Krawczak oraz Maria Oleszek. Komisja przeprowadzi przedmiotowe badanie w dniu 08 czerwca w siedzibie Spółdzielni.

Ad. 3.

  • 3.1. Pani Prezes przedstawiła projekt odezwy do mieszkańców w sprawie walnego zgromadzenia , które będzie zwołane w ciągu 6 tygodni po ogłoszenia zakończenia stanu epidemicznego. W odezwie zawarto również informację o czynnościach wykonywanych w celu ochrony mieszkańców.
  • 3.2. Pani Prezes omówiła zaległości w opłatach eksploatacyjnych, które wykazują tendencję spadkową oraz sprawy sądowe.
  • 3.3. Prezes Zarządu przedstawiła Radzie informację o stanie remontów, w tym balkonów w budynkach przy ul. Baśniowej 3 i 9 oraz Śnieżyńskiego 8. Prace rozpoczną się od połowy lipca.
  • 3.4. Prezes Zarządu przedstawiła Radzie wyjaśnienia do wybranej oferty dla zamówienia wykonania remontów elewacji na budynkach przy ul. Czeremchowej 12 i 18, w tym konieczności poszerzenia zakresu prac, których nie obejmowało pierwotne zamówienie. Uzyskanie wyjaśnień było niezbędne z uwagi na konieczność dokonania korekty rzeczowego planu remontów na 2020 rok.

Ad. 4.
Rada podjęła Uchwałę Nr 02/05/2020 w sprawie korekty rzeczowego planu remontów na 2020 rok. Za podjęciem Uchwały głosowało 3 członków, przeciw 1 głos (P. M. Oleszek) oraz 1 głos powstrzymany (P. K. Stefański).

Ad. 5.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 24.06.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: