20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 2/02/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 24.02.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA
Grażyna Kanikowska – Radca Prawny

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dn. 20.01.2020r.
 3. Informacja o zaległościach oraz o przebiegu windykacji.
 4. Stan formalno-prawny miejsc postojowych przy ul. Śnieżyńskiego 8.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 01/01/2020 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 20.01.2020 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

 • 3.1.
  Pani Iza Wiśniecka przedstawiła stan zaległości w opłatach eksploatacyjnych wg stanu na 31.01.2020r. Zestawienie zaległości stanowiące przedmiot omówienia zawiera 14 pozycji i dotyczyło właścicieli, których zaległość na dzień sprawozdawczy wynosiła 1.000,00 zł i więcej. Łączna kwota zadłużenia wobec SM POLFA wynosiła 29.599,75 zł. Do dnia posiedzenia Rady Nadzorczej 1 osoba dokonała całkowitej spłaty w kwocie 1.426,50 zł, 5 właścicieli dokonało częściowej spłaty na łączną kwotę 4.556,28 zł, przy czym z 2 osobami zawarto ugodę. Do 6 właścicieli skierowano wezwania do zapłaty.
 • 3.2.
  Pani Mecenas przedstawiła informację w zakresie spraw sądowych z tytułu zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych. Na 31.01.2020 r. egzekucja komornicza prowadzona jest w stosunku do 2 właścicieli na łączną kwotę 58.255,30 zł oraz wystawiono 2 nakazy zapłaty na kwotę 6.606,56 zł.

Ad. 4.
Pani Mecenas przekazała Radzie informację w zakresie postępu negocjacji w sprawie 4 miejsc postojowych do wyłącznego korzystania przez 4 osoby, które partycypowały w kosztach ich powstania przy ul. Śnieżyńskiego (numery 10 – 13). 03.02.2020 r. w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z Wnioskującymi, z którymi omówiono stan prawny przedmiotowych miejsc postojowych. W żadnym z 4 aktów notarialnych nabycia lokali mieszkalnych nie zapisano prawa do wyłącznego korzystania z tych miejsc przez te osoby, nie sporządzono też odrębnych umów na korzystanie z tych miejsc. Koszty budowy miejsc postojowych zostały rozliczone w ramach wkładów budowlanych inwestycji Śnieżyńskiego 8 (dobudowa).
W dn. 10.02.2020r. Wnioskujące złożyły pismo do Zarządu SM POLFA o uregulowanie w sposób jednolity kwestii korzystania z miejsc parkingowych w związku z poniesionymi przez Nie kosztami, tj. we wkładzie budowlanym kwota 1.629,15 zł stanowiła koszt budowy miejsca oraz 309,68 zł to koszt blokady na miejscu parkingowym. Jednocześnie zawnioskowano o spotkanie z Radą Nadzorczą SM POLFA.
Rada postanowiła następne spotkanie poświęcić głównie wyjaśnieniu tej sprawy. O dacie następnego posiedzenia Zarząd powiadomi zainteresowane Panie. Zobowiązano także Zarząd do przygotowania dokumentów w tej sprawie tj. Pozwolenie na budowę, Dziennik budowy, Projekt techn. oraz końcowe rozliczenie inwestycji ( dobudowa Śnieżyńskiego 8).

Ad. 5.

 • 5.1.
  Pani Mecenas przedstawiła Radzie informację w zakresie postępowania sądowego przeciwko SM POLFA z powództwa P. Szyby (dot. nieruchomości przy ul. Dziewanny). Sąd w swoim wyroku przyznał zasadność roszczenia Powódki (kwota roszczenia 22.260,67 zł oraz koszty ok. 1 tys. zł) w ustnym uzasadnieniu podając, że zakres rzeczowy robót (m.in. budowa drogi) nie był objęty umową ze Spółdzielnią, ani jakimkolwiek aneksem do niej. Pani Mecenas ma wystąpić o pisemne uzasadnienie, które będzie podstawą do wniesienia ewentualnej apelacji. Jednocześnie Rada wskazała na konieczność wystąpienia do Urzędu M. Lublin o zwrot kosztów poniesionych przez Spółdzielnię na budowę drogi, które wg ówczesnych ustaleń miały być refundowane przez Miasto. Realizację tych spraw powierza się P. Mecenas.
 • 5.2.
  Pani Prezes poinformowała Radę o kolejnym piśmie P. Steblowskiej negujące zasadność nowych stawek opłat eksploatacyjnych, w Jej opinii zawyżonych. Zarząd przygotuje stosowną odpowiedź.

Ad. 6.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 23.03.2020r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
Elżbieta Burek
Przewodniczący RN
Piotr Krawczak

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: