20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 12/12/2020 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 21.12.2020 r.

Członkowie RN:
Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Maria Oleszek – Członek RN

Informacji udzielali:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Maria Dyś – Administrator

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dn. 27.11.2020 r.
  2. Analiza dostarczonych ( do skrzynek ) materiałów i podjęcie Uchwały zatwierdzającej rzeczowy plan remontów na 2021rok
  3. Podjęcie uchwały w spr. premii za IV kwartał 2020r. oraz Uchwały w spr. premii świątecznej w wys. 350,00 zł. dla Prezesa Zarządu.
  4. Sprawy bieżące.

W świetle ograniczeń związanych z pandemią – posiedzenie Rady Nadzorczej wyznaczone na 21 grudnia 2020 r. zostało przeprowadzone w trybie wymiany informacji i dokumentów na skrzynki e-mail Członków Rady oraz Zarządu Spółdzielni.

Ad. 1.
W związku z nieobecnością p. Sekretarz spowodowaną chorobą i nie dostarczeniu protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27 listopada, Rada ustosunkuje się do w/w na najbliższym posiedzeniu, po jego dostarczeniu.

Ad.2.
Do przedstawionych propozycji remontowych swoje opinie wyrazili p. Maria Oleszek oraz p. Krzysztof Głaszcz. Ponieważ nie wniesiono innych zastrzeżeń, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 13/12/2020 zatwierdzającą przedstawiony w materiałach zakres remontów pod warunkiem uwzględnienia przedstawionej przez p. Oleszek korekty. Uchwała oraz opinie członków Rady stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza przy jednym głosie wstrzymującym podjęła Uchwałę Nr 14/12/2020 ws przyznania Prezes Zarządu premii uznaniowej za IV kwartał 2020 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia.
Rada podjęła również – jednogłośnie, Uchwałę nr 15/12/2020 przyznającą p. Prezes Zarządu premię świąteczną w wysokości 350,00zł. Uchwały – w zał. do protokołu.

Ad. 4.
Odnośnie prac remontowych, które nie zostały wykonane, Rada wnosi do Zarządu o przygotowanie na najbliższe posiedzenie informacji wyjaśniającej jakie kroki zostały podejmowane w tej sprawie.
Rada wnosi również o kontynuowanie dezynfekcji klatek schodowych.
Termin następnego posiedzenia Rady – w miesiącu styczniu 2021 r. zostanie ustalony przez Prezydium Rady na bieżąco.

 

Sekretarz RN
wz. Krzysztof Głaszcz
/ podpis w oryginale /

Przewodniczący RN
Piotr Krawczak
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: