20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 1/01/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 20.01.2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Grażyna Kanikowska – Radca Prawny

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dn. 16.12.2019 r.
  3. Sprawy bieżące.
  4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej i zamknięcie obrad.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 13/12/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 16.12.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
W ramach spraw bieżących zostały omówione następujące kwestie:

  • 3.1. Pani Mecenas omówiła kwestię 4 miejsc postojowych do wyłącznego korzystania przez 4 osoby, które partycypowały w kosztach ich powstania przy ul. Śnieżyńskiego (numery 10 – 13). Miejsca te stanowią część wspólną, a kwestia ich wyłącznego użytkowania przez te 4 osoby nie została unormowana i nie ma odzwierciedlenia w aktach notarialnych z tymi osobami. P. Mecenas przedstawiła jaka obecnie istnieje możliwość rozwiązania przedmiotowej kwestii. Proponuje zawarcie umowy „quoad usum”, tj. umowy o wyłączność korzystania z części nieruchomości, zgodnie z którą te 4 osoby będą uprawnione do korzystania z tych miejsc postojowych za zgodą innych współwłaścicieli. Przedmiotowa umowa zawarta zostałaby z każdą z tych osób, gdzie drugą stroną byliby pozostali współwłaściciele lub Spółdzielnia na mocy upoważnienia udzielonego przez właścicieli (w formie aktu notarialnego lub z podpisami poświadczonymi notarialnie). Pani Mecenas zaproponowała 2 etapy: w pierwszym spotkanie z 4 osobami wnoszącymi o wyłączne korzystanie z miejsc postojowych z udziałem P. Mecenas, w drugim zaś spotkanie ze wszystkimi mieszkańcami, którzy posiadają udział w nieruchomości wielobudynkowej i ponieśli koszty podatkowe od udziału w częściach wspólnych gruntu. Pani Prezes ustali termin spotkania.
  • 3.2. Pani Prezes przedstawiła wniosek mieszkańca przy ul. Farmaceutycznej 4 P. Czagajdy o sfinansowanie utwardzenia części terenu wzdłuż ulicy Farmaceutycznej ( na długości garaży wolnostojących) z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. W ocenie Rady wniosek nie może być przyjęty do realizacji z uwagi na istniejącą infrastrukturę.
  • 3.3. Pani Prezes omówiła problem braku regulowania w pełnej wysokości opłat eksploatacyjnych przez P. Stebłowską, która ciągle składa reklamacje odnośnie zawyżonych w Jej rozumieniu stawek opłat, a tym samym nieuzasadnionych podwyżek. W związku z powyższym ( aby uniknąć przedawnienia) Prezes wskazała na konieczność wniesienia przez Spółdzielnię do sądu sprawy powstałych zaległości w opłatach.
  • 3.4. Pani Prezes przedstawiła pismo LPEC-u, w którym przedstawiono ofertę dostarczenia centralnej ciepłej wody i dostosowanie instalacji wewnętrznej celem wyeliminowania piecyków w budynkach przy Czeremchowej 12 i częściowo Czeremchowej 18. P. Prezes przeprowadziła już wstępne rozmowy z projektantem p. Gwiazdą oraz z LPEC. Celem prowadzonych rozmów jest wypracowanie koncepcji techniczno – finansowej przeprowadzenia tej operacji, aby można ją było zaprezentować mieszkańcom.

Ad. 4.
Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 24.02.2020 r. na godz. 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RNPrzewodniczący RN

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: