20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 9/09/2019 – zanonimizowany
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 16.09.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główny Księgowy SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  4. Analiza planów finansowych na 2020 r. – podjęcie stosownej uchwały.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1, 2.
Przewodniczący RN otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 8/08/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dn. 27.08.2019 r. Zastrzeżenie do protokołu wniosła Pani Maria Oleszek, twierdząc iż wynik głosowania w sprawie sposobu finansowania kosztu wymiany zaworów grzejnikowych powinien zostać wpisany do protokołu z imienia i nazwiska. W tej sytuacji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o nie podpisaniu w/w protokołu i skierowaniu powyższej sprawy do analizy przez Panią Mecenas (wydanie opinii).

Ad. 4.
Rada Nadzorcza zapoznała się z przedłożonym przez Zarząd planem kosztów eksploatacji na 2020 rok.
Zostały omówione poszczególne pozycje kosztów zarządu obciążające eksploatację. Zaproponowano aby osobowy fundusz płac wraz z narzutami wzrósł maksymalnie o 5% w stosunku do planu z 2019 roku (do kwoty 242.219.47 zł). Zmiana w pozycji energia elektryczna, wzrost z kwoty 2.400 zł na 2.900 zł, spowodowana prognozowaną podwyżką cen energii o 30% w 2020 roku. Rada Nadzorcza nie przyjęła proponowanego przez Zarząd podwyższenia stawki kosztów zarządu do kwoty 1,19 zł/m². Padły sugestie aby stawka kosztów zarządu wynosiła 1,16 zł/m², a różnicę należy pokryć wynikiem GZM z lat poprzednich.
Pani Prezes zwróciła uwagę, że na os. Al. Kraśnicka po pokryciu w proponowanej części kosztów zarządu nie zostanie prawie żadna rezerwa ( w nieruchomości N-1 pozostanie ok. 900zł), co w 2021r nie uwzględniając żadnych podwyżek kosztów spowoduje konieczność wprowadzenia realnej na dzień dzisiejszy stawki 1,23 zł, a w konsekwencji drastyczne podwyżki opłat.
Omówiony został plan kosztów eksploatacji. Rada Nadzorcza przychyliła się do propozycji Zarządu o podwyższenie stawki na funduszu remontowym w Nieruchomości 1 i 2 Rogatka Warszawska do kwoty 1,60 zł/m² ( remont w 2020 roku elewacji od strony ulicy na obu nieruchomościach).
Zakwestionowano wzrost funduszu remontowego na Alei Kraśnickiej N-1 ze stawki 1 zł/m² na 1,50 zł/m². Zobowiązano Zarząd do ponownego przeanalizowania prac remontowych na w/w nieruchomości.
P. Głaszcz zaproponował aby przy zawiadomieniach o nowych stawkach dołączony był zakres planowanych na danej nieruchomości remontów.

Ad. 5.
Pani Prezes zasugerowała, że Zarząd w ramach szukania oszczędności przeanalizuje czy nie będzie zasadna rezygnacja z usług firmy LPEC w zakresie konserwacji co i cw na Alei Kraśnickiej na rzecz innej, bardziej konkurencyjnej firmy.
Zarząd będzie również analizował możliwości likwidacji piecyków gazowych i podłączenia cw. do sieci miejskiej – dotyczy Al. Warszawskiej

Ad.6
Wobec konieczności dokonania poprawek zasugerowanych przez Radę niniejszy porządek kontynuowany będzie w dniu 24.09 b.r. od godz. 18:00

Na tym 1-szą część posiedzenia zakończono.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: