20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 7/07/2019 / anonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 01.07.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Piotr Rakowski – Członek Zarządu SM POLFA
Maria Dyś – Administrator SM POLFA – w trakcie wizji lokalnej

Porządek obrad:

 1. Wizja lokalna stanu technicznego budynków na os. Rogatka Warszawska na kanwie wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu SM POLFA w dn. 27.05.2019r.
 2. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 10.06.2019r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego 6 – decyzja mieszkańców;
  b) przyznania premii Prezes Zarządu za II kw 2019 roku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Członkowie Rady Nadzorczej (w komplecie), przy udziale P. Piotra Rakowskiego oraz P. Mari Dyś przeprowadzili wizję lokalną stanu technicznego budynków i ich otoczenia na os. Rogatka Warszawska. Wizja miała na celu dokonanie oceny możliwości realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu, jak i opracowania planu remontów na 2020 rok. Oceniono, że będzie możliwym powiększenie wiaty śmietnikowej przy ul. Czeremchowej 12, aby pomieścić wszystkie kontenery, również przy ul.. Baśniowej. Oceniono stan zieleni (wskazano na konieczność przycięcia gałęzi nad przejazdem przy Czeremchowej 18). Wnioski dotyczące remontu schodów, elewacji będą zrealizowane przy odnowieniu elewacji. Remont kominów jest realizowany. Członkowie Rady zwrócili uwagę na konieczność usunięcia części konstrukcji drewnianych z placu zabaw przy Czeremchowej 18 ze względu na ich zły stan techniczny, a tym samym zagrażający bezpieczeństwu dzieci z nich korzystających.
Pani Administrator opracuje szczegółowy plan prac uwzględniający ich priorytet oraz możliwości finansowe.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 6/06/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 10.06.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.
a) Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 08/07/2019 w sprawie zmiany od 1 listopada 2019 roku stawki funduszu remontowego na 2 zł/m² dla nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego6. Uwzględniono wolę mieszkańców wyrażoną na zebraniu w dn. 20.05.2019r. (z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu stropo-dachu – przecieki do garaży), potwierdzoną w oświadczeniu o zapoznaniu się z ustaleniami zebrania, zawartymi w Protokole z jego przebiegu. Potwierdzenie złożyło 14 na 15 właścicieli lokali..

b) Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 09/07/2019 w sprawie przyznania Prezes Zarządu za II kwartał 2019 roku w wysokości 10 % uposażenia.

Ad. 5.

 • 5.1. P. Piotr Rakowski przedstawił otrzymany przez Spółdzielnię wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Samotnej 16 i Bajkowej 12 objęcia przez SM POLFA zarządu nieruchomościami, którymi dotychczas zarządzała Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Oaza. Po dokonanej analizie warunków finansowych, w kontekście szczupłości kadrowej w gospodarce administracyjnej Rada Nadzorcza rekomendowała Zarządowi nieskładanie oferty do przedmiotowego wniosku.
 • 5.2. Członek Rady Nadzorczej zgłosiła potrzebę przygotowania na następne posiedzenie Rady
  Nadzorczej:
  – informacji o wykorzystaniu urlopów oraz stanie wdrożenia przepisów RODO;
  – korekty planu funduszu remontowego dla nieruchomości, w których zostały wymienione zawory (korekta ma polegać na sfinansowaniu przedmiotowej wymiany z nadwyżki na konserwację co, a nie z funduszu remontowego).

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 27.08.2019 r. na godz.18.00 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: