20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 6/06/2019 / zanonimizowany /
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 10.06.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Zbysław Wojnicki – Członek Zarządu SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 06.05.2019r.
 3. Omówienie przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni – wnioski.
 4. Podjęcie uchwały ws zmiany wysokości odpisu na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. Śnieżyńskiego 6 – decyzja mieszkańców.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Z-za Przewodniczącego RN P. Krzysztof Głaszcz otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Z-za Przewodniczącego RN odczytał Protokół Nr 5/05/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 06.05.2019r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Prezes Zarządu omówiła wnioski złożone w trakcie Walnego Zgromadzenia SM POLFA w dn. 27.05.2019r. Złożono 7 wniosków i wszystkie dotyczą nieruchomości na Rogatce Warszawskiej. Wnioskowano o dokonanie napraw balkonów, schodów, powiększenia wiaty śmietnikowej przy ul. Czeremchowej 12, miejsc parkingowych, remontu pękniętej ściany przy ul. Czeremchowej 12, uporządkowania i zwiększenia nasadzeń zieleni. Wnioski w pewnej części są de facto już realizowane w ramach prowadzonych prac remontowych przy Czeremchowej 12 (kominy, ściana). W związku z zakresem, jaki obejmują złożone wnioski, Rada Nadzorcza postanowiła następne posiedzenie rozpocząć od wizji lokalnej na nieruchomościach na Rogatce Warszawskiej (miejsca parkingowe, potrzeby remontowe, nasadzeń zieleni, wiata śmietnikowa). Rada zobowiązała Zarząd do rozpoznania od strony prawnej możliwości rozbudowy wiaty śmietnikowej przy ul. Czeremchowej 12. Po dokonanej wizji Zarząd przygotuje sposób oraz harmonogram realizacji wniosków.

Ad. 4.
P. Prezes Zarządu poinformowała o przeprowadzeniu w dn. 20.05.2019r. zebrania z mieszkańcami budynku przy ul. Śnieżyńskiego 6 w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu stropo-dachu w związku z przeciekami do garaży. W zebraniu nie uczestniczyli wszyscy właściciele lokali, tym samym nie uzyskano zgody na zmianę stawki odpisu na fundusz remontowy od wszystkich właścicieli. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zadecydowała o przesunięciu terminu podjęcia uchwały w sprawie zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy na następne posiedzenie, aby zapewnić czas na uzyskanie zgody od wszystkich właścicieli.

Ad. 5.

 • 5.1.
  P. Maria Oleszek wskazała na konieczność usunięcia nieaktualnych oznaczeń przy śmietniku na ul. Śnieżyńskiego.
 • 5.2.
  P. Maria Oleszek złożyła wniosek odnośnie potrzeby nowelizacji polityki rachunkowości SM POLFA celem zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa powszechnego.
 • 5.3.
  P. Prezes Zarządu poinformowała Radę o prowadzonych pracach remontowych na nieruchomościach na Rogatce Warszawskiej (kominy, docieplenie – elewacja).

Ad. 6.
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan K. Głaszcz wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 01.07.2019r. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 17.45 na posesji przy ul. Czeremchowej 12. Po przeprowadzonej wizji lokalnej posiedzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółdzielni. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale /
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale /

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: