20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 5/05/2019/ zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 06.05.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Krzysztof Stefański – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa SM POLFA

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 23.04.2019r.
  3. Zatwierdzenie materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 4/04/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 23.04.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołem Komisji ds. badania Sprawozdania finansowego za 2018 rok. Badanie zostało przeprowadzone w dn.06.05.2019r. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sporządzonego Sprawozdania finansowego.
Rada Nadzorcza zatwierdziła porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM POLFA, zwołanego na dzień 27 maja na godz. 17.00. Rada zatwierdziła materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, w tym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.

Ad. 4.
W ramach spraw bieżących Rada Nadzorcza zaakceptowała:
a) Urlop Prezes Zarządu w dniach 15-16.05.2019r.
b) Udział Prezes Zarządu w konferencji w dn. 07.06.2019r. dla zarządców nieruchomości poświęconej bezpieczeństwu budynków, bhp i przepisów ppoż w kontekście projektu zmian ustawowych z kosztem udziału w kwocie 250,00 zł.

Ad. 5.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 10.06.2019 r. na godz. 18.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/ podpis w oryginale/
Przewodniczący RN
/ podpis w oryginale/

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: