20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

l

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

20-706 Lublin,
ul. Śnieżyńskiego 10

Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek-Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

PROTOKÓŁ Nr 4/04/2019 /zanonimizowany/
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM POLFA
z dnia 23.04.2019 r.

Obecni na posiedzeniu:

Piotr Krawczak – Przewodniczący RN
Krzysztof Głaszcz – Z-ca Przewodniczącego RN
Maria Oleszek – Członek RN
Elżbieta Burek – Sekretarz RN

W posiedzeniu uczestniczyli:

Grażyna Kowalczewska – Prezes Zarządu SM POLFA
Izabela Wiśniecka – Główna Księgowa SM POLFA

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.03.2019 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  3.1. Zatwierdzenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego na dzień 31.12.2018 r.;
  3.2. Powołania komisji ds. badania sprawozdania finansowego za 2018 rok;
  3.3. Przyznania premii Prezesowi Zarządu.
 4. Omówienie materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący RN P. Piotr Krawczak otworzył posiedzenie Rady Nadzorczej i przedstawił Program posiedzenia. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący RN odczytał Protokół Nr 3/03/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej w dn. 18.03.2019 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

 • 3.1.
  Rada Nadzorcza zapoznała się z poszczególnymi pozycjami kosztów zarządu i utrzymania poszczególnych nieruchomości. Pani Izabela Wiśniecka przedłożyła Radzie niezbędne wyjaśnienia oraz dane analityczne. Przy omawianiu wykonania planu funduszu remontowego omówiono kwestię remontu tarasu na nieruchomości przy Śnieżyńskiego 6, którego remont jako części wspólnej powinien być sfinansowany ze środków funduszu remontowego. W związku z niejasną sytuacją w zakresie możliwości korzystania z tarasu jako części wspólnej Rada zobowiązała Zarząd do uzyskania niezbędnej opinii prawnej oraz zorganizowania spotkania z mieszkańcami.
  Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 05/04/2019 w sprawie zatwierdzenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz wydatków z funduszu remontowego.
 • 3.2.
  Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 06/04/2019 powołała komisję ds. badania sprawozdania finansowego za 2018 rok w następującym składzie:
  Piotr Krawczak,
  Maria Oleszek,
  Krzysztof Stefański.
  Komisja przeprowadzi badanie w dniu 06.05.2019 r.
 • 3.3.
  Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 07/04/.2019 w sprawie przyznania premii Prezes Zarządu za I kwartał 2019 roku w wysokości 10 % wynagrodzenia.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza zapoznała się materiałami przygotowanymi przez Zarząd na Walne Zgromadzenie Członków SM POLFA, które zwołano na 27 maja 2019 r.
Pani Prezes przedstawiła Radzie informację w zakresie realizacji 9 wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w dn. 04.06.2018r.

Ad. 5.
Prezes Zarządu poinformowała Radę o możliwości złożenia projektu w ramach budżetu obywatelskiego. Prezes poinformowała również Radę o negatywnej odpowiedzi Marszałka Województwa Lubelskiego odnośnie możliwości skorzystania przez Spółdzielnię ze środków na termomodernizację z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan P. Krawczak wyznaczył termin kolejnego posiedzenia Rady na 06.05.2019r. na godz. 19.00. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.

 

Sekretarz RN
/podpis w oryginale /

Przewodniczący RN
/podpis w oryginale /

 

WAŻNE TELEFONY:

LOKALIZACJA NA MAPIE: